25 Μάι 2024 20:38
6ΦΘΡΩ14-Ζ6Ν1 / 21.04.2023
Έγκριση της μελέτης Υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασία συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 86/2023
6ΜΝΚΩ14-ΗΧΩ1 / 21.04.2023
Οριστική Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΡΟΠΩΤΟΥ», με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 85/2023
ΨΩ31Ω14-ΒΥΖ1 / 21.04.2023
Υποβολή πρότασης (αιτήματος) για ένταξη της πράξης με τίτλο: «Δημιουργία υποδομών ανάδειξης και ήπιας αξιοποίησης του φαραγγιού του Πορταϊκού Ποταμού» στην Πρόσκληση του ΥΠΕΝ με κωδικό πρόσκλησης: Π104-002, Α/Α ΟΠΣ: 6373 (ΑΔΑ: ΡΚΥ74653Π-Θ6Ρ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 84/2023
6Υ8ΜΩ14-ΓΘ31 / 21.04.2023
3. Διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ΜΠΕ, του έργου «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ΜΥΗΕ, ισχύος 1.82 MW», του φορέα με την επωνυμία ΄VENTO WATT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.΄, που προτείνεται να κατασκευασθεί στο ρέμα ΄Γκρόπα΄ και στο ρέμα ΄Χήρας΄ στη θέση ΄Παλαιοκαρυά΄, της Δ.Ε. Πύλης, του Δήμου Πύλης, στην Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14/2023
65ΗΘΩ14-ΞΧ31 / 21.04.2023
1. Διατύπωση γνώμης επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 0,99 MW στο ρέμα ‘Πορταϊκό’, στην Τ.Κ. Ρωποτού, του Δ. Πύλης, του Ν. Τρικάλων», στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12/2023
9ΜΕΞΩ14-Π371 / 20.04.2023
Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4882/18-04-2023
6ΔΖΨΩ14-ΧΛΔ1 / 20.04.2023
2η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, οικονομικού έτους 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 98
9ΨΕΘΩ14-Ν631 / 20.04.2023
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Διατύπωση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 0,56 MW», του φορέα με την επωνυμία «ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ Ο.Ε.», που προτείνεται να κατασκευασθεί στο ρέμα ΄ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ΄, στην θέση ΄ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ΄, της Δ.Ε. Μυρόφυλλου, του Δήμου Πύλης, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 105/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5022/20-04-2023
9ΘΣΝΩ14-9151 / 20.04.2023
2. Διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ΜΥΗΕ, ισχύος 0,56 MW», του φορέα με την επωνυμία ΄ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ Ο.Ε.΄, που προτείνεται να κατασκευασθεί στο ρέμα ΄ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ΄, στην θέση ΄ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ΄, της Δ.Ε. Μυρόφυλλου, του Δήμου Πύλης, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων,της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13/2023
Ψ0ΖΠΩ14-9ΘΣ1 / 19.04.2023
Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΗΚΗΣ του Δήμου Πύλης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4919
973ΠΩ14-Π201 / 18.04.2023
Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 83/2023
ΨΦΣΨΩ14-ΧΥ81 / 18.04.2023
Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Αετός στην Κοινότητα Παχτουρίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 82/2023
1 34 35 36 37 38 50