ΣΒΑΚ Δήμου Πύλης

 

Τι είναι τα ΣΒΑΚ
Στάδια εξέλιξης ΣΒΑΚ Δήμου Πύλης
Συμμετέχω στο σχεδιασμό
Νέα ανακοινώσεις

 

Άμεσα πλεονεκτήματα

Μείωση συμφόρησης και εξοικονόμηση χρόνου
Μείωση ρύπων στο αστικό περιβάλλον
Αύξηση της προσβασιμότητας για τους ευάλωτους μετακινούμενους
Περιορισμός ατυχημάτων

 

 

Έμμεσα πλεονεκτήματα

Βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής
Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Εξοικονόμηση πόρων
Βελτίωση της δημόσιας υγείας

 

Διαφορές ΣΒΑΚ και παραδοσιακού συγκοινωνιακού σχεδιασμού

 

Ευρωπαϊκή πολιτική υπέρ των ΣΒΑΚ

 

Η Ε.Ε. στηρίζει την ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας:

  • Από το στάδιο διαμόρφωσης τους, μέσω ερευνητικών προγραμμάτων
  • Έως το στάδιο εφαρμογής τους, μέσω των οδηγιών και των διαδικασιών της

 

Οδηγίες Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου μεταφορών  ELTIS

 

Προβλήματα που καλούνται τα ΣΒΑΚ να λύσουν

 

Στην πλειονότητά τους, τα μέσα μεταφοράς εξυπηρετούν μεν την κοινωνία, πλην όμως προκαλούν και σοβαρές παρενέργειες.

Στα οχήματα, για παράδειγμα, οφείλεται κατά κανόνα η συμφόρηση στις πόλεις, τα τρένα και τα αεροσκάφη ηχορυπαίνουν, τα πλοία επιδεινώνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι συγκεκριμένες παρενέργειες προκαλούν δαπάνες, που ανέρχονται για την Ευρώπη των 28 κρατών-μελών σε:

 

210 δισεκατομμύρια
για ατυχήματα που προκαλούνται
από τη χρήση του αυτοκινήτου

 

 

Στάδια εξέλιξης ΣΒΑΚ Δήμου Πύλης

Στάδιο 1: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του Σ.Β.Α.Κ.
Στάδιο 2: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων.
Στάδιο 3: Ανάπτυξη και προσδιορισμός Κοινού Οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων
Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων
Στάδιο 5: Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης