25 Μάι 2024 14:18
ΣΒΑΚ Δήμου Πύλης

Τι είναι τα ΣΒΑΚ

Τα ΣΒΑΚ αποτελούν Στρατηγικά Σχέδια που οργανώνουν τις μετακινήσεις των πολιτών και τη διανομή εμπορευμάτων στις αστικές περιοχές.

Εστιάζουν στην εξυπηρέτηση των μετακινήσεων ατόμων κατά προτεραιότητα έναντι της εξυπηρέτησης των οχημάτων στο διαθέσιμο αστικό χώρο, με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής.

Τα ΣΒΑΚ παρεμβαίνουν στους εξής τομείς:

 1. Δημόσια συγκοινωνία
 2. Βάδισμα και ποδηλασία
 3. Διαλειτουργικότητα
 4. Ασφάλεια αστικών οδών
 5. Οδικές μεταφορές (ρέουσες και αδρανείς)
 6. Αστική εφοδιαστική
 7. Διαχείριση κινητικότητας
 8.  Ευφυή Συστήματα Μεταφορών.

Οι αντικειμενικοί στόχοι ενός ΣΒΑΚ συνίστανται στη βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας στα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, στην ασφάλεια κατά τις μετακινήσεις, στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας, στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας κατά τη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.

Τα ΣΒΑΚ θα αποτελούν τόσο στο παρόν όσο και στο άμεσο μέλλον αναπόσπαστο εργαλείο των φορέων της τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων, για τη στρατηγική αντιμετώπιση των θεμάτων βιώσιμης κινητικότητας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών

 

Στάδια εξέλιξης ΣΒΑΚ Δήμου Πύλης

 • Στάδιο 1: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του Σ.Β.Α.Κ.
 • Στάδιο 2: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων.
 • Στάδιο 3: Ανάπτυξη και προσδιορισμός Κοινού Οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων
 • Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων
 • Στάδιο 5: Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης

 

Συμμετέχω στο σχεδιασμό

 

Άμεσα πλεονεκτήματα

 • Μείωση συμφόρησης και εξοικονόμηση χρόνου
 • Μείωση ρύπων στο αστικό περιβάλλον
 • Αύξηση της προσβασιμότητας για τους ευάλωτους μετακινούμενους
 • Περιορισμός ατυχημάτων

 

Έμμεσα πλεονεκτήματα

 • Βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
 • Εξοικονόμηση πόρων
 • Βελτίωση της δημόσιας υγείας

 

Διαφορές ΣΒΑΚ και παραδοσιακού συγκοινωνιακού σχεδιασμού

2 (1)

Ευρωπαϊκή πολιτική υπέρ των ΣΒΑΚ

Η Ε.Ε. στηρίζει την ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας:

 • Από το στάδιο διαμόρφωσης τους, μέσω ερευνητικών προγραμμάτων
 • Έως το στάδιο εφαρμογής τους, μέσω των οδηγιών και των διαδικασιών της

5 (1)6

Προβλήματα που καλούνται τα ΣΒΑΚ να λύσουν

Στην πλειονότητά τους, τα μέσα μεταφοράς εξυπηρετούν μεν την κοινωνία, πλην όμως προκαλούν και σοβαρές παρενέργειες.

Στα οχήματα, για παράδειγμα, οφείλεται κατά κανόνα η συμφόρηση στις πόλεις, τα τρένα και τα αεροσκάφη ηχορυπαίνουν, τα πλοία επιδεινώνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι συγκεκριμένες παρενέργειες προκαλούν δαπάνες, που ανέρχονται για την Ευρώπη των 28 κρατών-μελών σε:

Οδηγίες για πλατφόρμα Page 005 768x816

Οδηγίες για πλατφόρμα Page 006 768x915

Οδηγίες για πλατφόρμα Page 007 768x856

Οδηγίες για πλατφόρμα Page 008 768x505

Svak