19 Μάι 2024 23:44
ΔΕΥΑΠ

Διοικητικό Συμβούλιο

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Τσόλας Κωνσταντίνος Διευθυντής
Οικονόμου Λαμπρινή Πρόεδρος Δ.Σ.
Σακελλάριος Πέτρος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Αναγνώστου Βασίλειος Μέλος
Παπαγεωργίου Θωμάς Μέλος
Δούλαλας Κωνσταντίνος Μέλος
Μπαλκίζας Αχιλλέας Μέλος
Κουτής Ευάγγελος Μέλος
Κουτσονάσιος Ιωάννης Μέλος
Σπύρου Στυλλιανή Μέλος
Πατσιούρας Βασίλειος Μέλος
Τζιορτζιώτη Νικολέτα Μέλος

 

Γενικά

Με βάση τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ  Α’ 191/23-08-1980) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μετά το Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107/31-07-2017) :

 • Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρ. 4 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ), όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) έχουν κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες ειδικές διατάξεις του παρόντος, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του ν. 3852/2010 (Α’ 87). (Άρθρο 1 παρ. 1.)
 • Οι Δ.Ε.Υ.Α., εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους, είναι υπεύθυνες για:
  • την παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του προϊόντος που καλείται «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία
  • τη συλλογή των λυμάτων από τους εγκεκριμένους καταναλωτές του οικείου ή των οικείων Δήμων και την παραγωγή του προϊόντος που καλείται «επεξεργασμένα αστικά λύματα, κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία
  • τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, διατάξεων διάθεσης του προϊόντος της περίπτωσης β’, καθώς και μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης του υπολείμματος των ανωτέρω διαδικασιών επεξεργασίας της περιοχής αρμοδιότητάς τους. (Άρθρο 1 παρ. 3.)
 • Τα έργα και οι προμήθειες για την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης εκτελούνται από την επιχείρηση. Για τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των προμηθειών, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης. Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών της επιχείρησης διενεργείται, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. (Άρθρο 22 παρ.1. και παρ.2.)
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τις προδιαγραφές και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και εγκρίνει τις απαραίτητες δαπάνες. (Άρθρο 5 παρ. 2, περ. στ.)
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο. (Άρθρο 5 παρ. 1.)
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη σύναψη πάσης φύσεως δανείων της επιχείρησης, καθώς και για την εκχώρηση του συνόλου ή μέρους των εσόδων της ή την εγγραφή υποθήκης σε ακίνητα, προς εξασφάλιση των δανείων (Άρθρο 5 παρ. 2, περ. ι.)

 

H ΔΕΥΑ Πύλης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πύλης ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 511/Β/13-4-2011 ως επιχείρηση του  Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», με περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Πύλης (άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 1069/1980). Η ΔΕΥΑΠ ως υπεύθυνη για την ύδρευση του Δήμου Πύλης, σύμφωνα με τον Ν. 1069/80, και τις υγειονομικές  διατάξεις για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, καθώς και ως φορέας υλοποίησης μέτρων προστασίας των υδατικών πόρων, οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα όπως μελέτη, κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, λειτουργία, συντήρηση και υγειονομική αναγνώριση όλων των συστημάτων ύδρευσης του Δήμου με σκοπό την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και κατάλληλης ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση, και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αρμοδιότητάς της που προκύπτουν από τις κατευθύνσεις, τις αρχές, τα μέτρα και τις διαδικασίες για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων, σε συμμόρφωση με τα μέτρα του οικείου εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «Πλαίσιο κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» και των λοιπών Οδηγιών, και κατ’ επέκταση της Εθνικής νομοθεσίας.

Στόχοι των δράσεων της Επιχείρησης είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας, μέσω της εξασφάλισης ότι το παρεχόμενο νερό θα είναι επαρκές, υγιεινό και καθαρό, καθώς και η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης του νερού και βιώσιμης χρήσης του, με βάση τις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, με ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους υδατικού πόρου. Άλλοι στόχοι είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των χρηστών των υπηρεσιών ύδρευσης μέσω της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, η συμβολή στην ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής αρμοδιότητας της Επιχείρησης, η συγκράτηση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές, η βιωσιμότητα της Επιχείρησης με διατήρηση του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της, και η διασφάλιση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δημόσιου χαρακτήρα του νερού ως κοινωνικό αγαθό, απολύτως απαραίτητο για τη διαβίωση του ανθρώπου. 

 

Σκοπός – Στόχοι

 • Η κατασκευή έργων και η προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και κατάλληλης ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.
 • Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αρμοδιότητάς της που προκύπτουν από τις κατευθύνσεις, τις αρχές, τα μέτρα και  τις διαδικασίες για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων, σε συμμόρφωση με τα μέτρα του οικείου εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «Πλαίσιο κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων», και των λοιπών Οδηγιών και κατ’ επέκταση της Εθνικής νομοθεσίας.
 • Η συμβολή στην αναβάθμιση και στο λειτουργικό εκσυγχρονισμό των υποδομών μέσω καινοτόμων ψηφιακών συστημάτων (ψηφιακός μετασχηματισμός).
 • Η εξασφάλιση της απαιτούμενης ποσότητας πόσιμου νερού και η διαρκής παρακολούθησή της.
 • Η εξασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας του πόσιμου νερού.
 • Η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ωφελούμενου πληθυσμού και η προστασία της δημόσιας υγείας.
 • Η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής εξασφαλίζοντας ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης.
 • Η βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, η αποδοτική και αειφόρος χρήση του νερού, με εξοικονόμηση για ύδρευση μέσω της μείωσης του μη τιμολογούμενου νερού.
 • Η ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, μέσω της έγκαιρης και ορθής καταμέτρησης του καταναλισκόμενου νερού.
 • Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Επιχείρησης που προκύπτουν από τα παρακάτω βασικά μέτρα του ΣΔΛΑΠ Θεσσαλίας.
 • Η βιωσιμότητα της ΔΕΥΑΠ, ενισχύοντάς την με οικονομικούς πόρους για τη βελτίωση της επάρκειας των υποδομών και των συστημάτων διαχείρισης των υδάτινων πόρων, επιτυγχάνοντας το σκοπό της διασφάλισης αδιάλειπτης παροχής καθαρού και υγιεινού νερού στον υδροδοτούμενο πληθυσμό των περιοχών αρμοδιότητάς της.

 

Θετικές επιπτώσεις

 • Στην προστασία της δημόσιας υγείας, μέσω της εξασφάλισης ότι το παρεχόμενο νερό θα είναι ποιοτικό και επαρκές.
 • Στην ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων με:
  • Εξασφάλιση επαρκούς παροχής νερού καλής ποιότητας που απαιτείται για τη βιώσιμη, ισόρροπη και δίκαιη χρήση του ύδατος.
  • Μακροπρόθεσμη προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης του νερού και της αποδοτικής βιώσιμης χρήσης του.
  • Διατήρηση και βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος.
  • Βελτίωση της διαχείρισης των υδρευτικών υδάτινων πόρων της περιοχής του έργου, μέσω της αναβάθμισης/ενίσχυσης των υποδομών διακίνησης και αναβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού.
 • Στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης από τη ΔΕΥΑΠ και στη διατήρηση των τιμολογίων ύδρευσης στη περιοχή σε κοινωνικά αποδεκτό επίπεδο.
 • Στην εύρυθμη λειτουργία και τη βιωσιμότητα της ΔΕΥΑΠ, ενισχύοντάς την με οικονομικούς πόρους για τη βελτίωση της επάρκειας των υποδομών και των συστημάτων διαχείρισης των υδρευτικών υδάτινων πόρων.

 

Αναλύσεις Νερού

Έτος Δημοτική Κοινότητα
2023
 
μετά την κακοκαιρία Daniel
Αγ. Βησσαρίωνας
Γόμφοι
Δροσερό
Ελευθεροχώρι
Λιλή
Λυγαριά / Παλαιομονάστηρο
Μουριά
Πηγή
Πιαλεία
Πόρτα Παναγιά
Πύλη
Φήκη
Φιλύρα

 

Έτος Δημοτική Ενότητα
2023 Αιθήκων
Γόμφων
Πιαλείων
Πινδέων
Πύλης
2022 Αιθήκων
Γόμφων
Μυροφύλλου
Νεράιδας
Πιαλείων
Πινδέων
Πύλης
2021 Αιθήκων
Γόμφων
Πιαλείων
Πινδέων
Πύλης

 

Αναλύσεις Φυτοφαρμάκων

Έτος Περιοχή
2023 Πύλης / Γόμφων
Πιαλείων / Αγ.Βησσαρίωνα