ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.226618/29-10-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΑΔΑ:Ω5Υ3ΟΡ10-ΙΚΔ

 

Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Τρικάλων της ΠΕ Τρικάλων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του