20 Ιούν 2024 15:44
ΨΠΣΘΩ14-Λ3Π1 / 29.12.2023
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση απαλλαγής προσαυξήσεων από οφειλέτη του Δήμου, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16587/29-12-2023
6ΜΕΛΩ14-ΗΟΩ1 / 29.12.2023
Έγκριση απαλλαγής προσαυξήσεων από οφειλέτη του Δήμου, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16664/29-12-2023
ΩΝΒΝΩ14-ΤΜΕ1 / 28.12.2023
Αίτηση Δ.Α.Σ.Ε. Γαρδικίου για κατάργηση – ακύρωση συμφωνητικού – επιστροφή εγγυητικής επιστολής και προκαταβολής για το λήμμα έτους 2023 του δημοτικού δάσους Μεσοχώρας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 307/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16763/28-12-2023
9ΤΚΥΩ14-ΠΣΦ1 / 28.12.2023
Έγκριση χορήγησης έκτακτου χρηματικού βοηθήματος για κάλυψη δαπανών ταφής άπορου δημότη.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16762/28-12-2023
6ΟΦΟΩ14-8ΔΛ1 / 28.12.2023
Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2024.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 284
9Σ5ΣΩ14-31Η1 / 28.12.2023
Καθορισμός του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού καθώς και του φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών, οικονομικού έτους 2024 και εφεξής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 300/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16754/28-12-2023
ΡΩΑΤΩ14-Χ5Γ1 / 22.12.2023
Έγκριση Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας από την κακοκαιρία με την επωνυμία «DANIEL».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 275/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 275
9ΣΥΧΩ14-0ΦΔ1 / 21.12.2023
Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 279/2023
9ΥΥΨΩ14-ΗΙ91 / 21.12.2023
Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εκδηλώσεων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 271/2023
919ΞΩ14-Κ2Ψ1 / 20.12.2023
Έγκριση Πρακτικού Ι της Προμήθειας: «Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων εκσκαφέων - φορτωτών στο Δήμο Πύλης»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 276/2023
6ΥΗΝΩ14-ΖΒΞ1 / 20.12.2023
Tροποποίηση της αριθμ. 218/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικής με την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης, για την πράξη με τίτλο: «Κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμύρας (Daniel) Δήμου Πύλης» προϋπολογισμού 1.000.000,00 €, στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (ΙΙ)», στα πλαίσια της αριθμ. πρωτ. 74010/08-09-2023 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με Κωδικό πρόσκλησης: Π86_22ΦΚ_2, Α/Α ΟΠΣ 7283, Έκδοση 3/0, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τον αριθμό και τον προϋπολογισμό των υποέργων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 273/2023
6ΖΩΣΩ14-4Γ81 / 20.12.2023
Εγκριση Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 274/2023
1 3 4 5 6 7 50