03 Δεκ 2023 10:18
Ψ1ΑΨΩ14-75Π1 / 25.09.2023
Έγκριση Υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης, για την πράξη με τίτλο: «Κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμύρας (Daniel) Δήμου Πύλης» προϋπολογισμού 1.000.000,00 €, στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (ΙΙ)», στα πλαίσια της αριθμ. πρωτ. 74010/08-09-2023 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με Κωδικό πρόσκλησης: Π86_22ΦΚ_2, Α/Α ΟΠΣ 7283, Έκδοση 3/0, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 218/2023
6ΖΡΣΩ14-ΧΣ01 / 25.09.2023
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 237/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12166/20-09-2023
6ΦΘΝΩ14-ΞΣΔ1 / 20.09.2023
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για λειτουργία πρόχειρης κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΑΛΕΙΑΣ του Δήμου Πύλης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12091
ΨΕΤ8Ω14-3ΩΡ1 / 18.09.2023
Κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 214/2023
9ΤΗΣΩ14-3ΙΕ1 / 18.09.2023
Εξειδίκευση πίστωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 213/2023
ΨΚΙ5Ω14-ΓΤ71 / 18.09.2023
Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Πύλης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 226/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11985/18-09-2023
93ΖΙΩ14-82Ν1 / 15.09.2023
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αισθητική αναβάθμιση εισόδου Ελάτης και ανάδειξη θέσεων θέας Ελάτης Δήμου Αιθήκων».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 236/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11755/15-09-2023
6ΘΞ5Ω14-2ΗΓ1 / 15.09.2023
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Φήκης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 235/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11756/15-09-2023
ΡΗΔ9Ω14-ΡΞΡ1 / 15.09.2023
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πύλης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 234/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11757/15-09-2023
6Λ4ΧΩ14-97Δ1 / 15.09.2023
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πύλης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 233/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11758/15-09-2023
68ΣΚΩ14-ΑΕΖ1 / 15.09.2023
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση δεξαμενών και υδατόπυργων στο Δήμο Πύλης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 232/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11759/15-09-2023
ΨΑ73Ω14-8ΛΩ1 / 15.09.2023
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποκατάσταση κτηρίων παιδικών σταθμών στις Τ.Κ. Πύλης, Φήκης, Πηγής, Γόμφων του Δήμου Πύλης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 231/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11760/15-09-2023
1 2 3 4 5 6 45