22 Σεπ 2023 10:25
917ΠΩ14-0ΦΕ1 / 22.05.2023
Εγκριση Πρακτικού 2 του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε.Πιαλείας και Δ.Ε.Πύλης»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 112/2023
9ΦΦΓΩ14-Θ3Α1 / 22.05.2023
Εγκριση Πρακτικού 5 του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτηρίων 2022
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 111/2023
9ΦΦΓΩ14-Θ3Α1 / 22.05.2023
Εγκριση Πρακτικού 5 του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτηρίων 2022
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 111/2023
6ΟΗ9Ω14-8ΚΤ1 / 22.05.2023
Πρόσληψη προσωπικού τετράμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Πύλης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 123/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6416/22-05-2023
974ΓΩ14-Δ951 / 22.05.2023
Μεταβολή ποσοστών συμμετοχής ΕΤΕπ και Τ.Π. και Δανείων στη χρηματοδότηση έργων ενταγμένων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» τα οποία μεταφέρθηκαν στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 104/2023
9Ο3ΣΩ14-ΣΕΗ1 / 22.05.2023
Πρόσληψη προσωπικού σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 3 του Ν. 4765/2021.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 122/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6415/22-05-2023
9ΓΗΨΩ14-ΖΧΓ1 / 22.05.2023
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Εγκριση Πρακτικού Ι και ΙΙ του διαγωνισμού προμήθειας Υγρών Καυσίμων του Δήμου Πύλης και των Νομικών του Προσώπων-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 105/2023
ΨΞΚΝΩ14-6ΕΦ1 / 22.05.2023
Συμπληρωματική έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Πύλης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 121/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6414/22-05-2023
6Δ89Ω14-ΡΧΠ1 / 22.05.2023
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση σχεδίου – εξουσιοδότηση Δημάρχου υπογραφής 4ης τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης» της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5002862.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 120/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6347/18-05-2023
9ΚΤ3Ω14-2ΘΘ1 / 22.05.2023
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Τροποποίηση της αριθμ. 21/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 119/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6346/18-05-2023
Ε6ΩΔΩ14-56Λ1 / 21.05.2023
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση Υποβολής πρότασης χρηματοδότησης από τον Δήμο Πύλης, για την πράξη: «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας λόγω καταστροφών από πλημμύρες και την θεομηνία Ίανός , Α΄Φάση» στα πλαίσια της αριθμ. πρωτ. 24703/22-3-2023 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με Κωδικό πρόσκλησης: Π86-16 ΦΥΣ ΚΑΤ και Α/Α ΟΠΣ 6898 Έκδοση 1, όπως τροποποιήθηκε από την αριθμ. πρωτ. 35173/21-4-2023 Πρόσκληση με Κωδικό: Π86-16 ΦΥΣ ΚΑΤ και Α/Α ΟΠΣ 6898 Έκδοση 2, στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ», στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ» , δέσμευση κάλυψης του επιπλέον από την πρόσκληση προβλεπόμενου ποσού από ιδίους πόρους-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 110/2023
62ΨΥΩ14-ΔΦΑ1 / 21.05.2023
Έγκριση της αριθμ.10/2023 μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το έργο με τίτλο: «Αποκαταστάσεις εσωτερικής οδοποιίας λόγω καταστροφών από πλημμύρες και τη θεομηνία “Ιανός” στις Δ.Ε. Πινδέων, Μυροφύλλου και Νεραΐδας του Δήμου Πύλης» του Δήμου Πύλης»,προϋπολογισμού 350.000,00 Ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 109/2023
1 2 3 4 5 23