18 Απρ 2024 16:56
6Ψ81Ω14-ΥΧΔ1 / 09.02.2023
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Μεταφορά νερού από την γέφυρα ως νερόμυλο στην Τ.Κ. Πύλης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 32/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1669/08-02-2023
66Φ6Ω14-ΝΡ81 / 08.02.2023
Αίτηση Τσιανάκα Δημητρίου, μισθωτή δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Παραποτάμου για παράταση συμβάσεων μίσθωσης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16905/2022/08-02-2023
ΨΔΘ2Ω14-ΦΒ21 / 08.02.2023
Αίτηση Λαζαρίνα Δημητρίου, μισθωτή δημοτικού αγροτεμαχίου στη θέση Γαυράκια 2 Κοινότητας Πηγής για παράταση σύμβασης μίσθωσης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 497/08-02-2023
ΨΜΙΩΩ14-ΚΛΣ1 / 08.02.2023
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2020».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 34/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1667/08-02-2023
9ΜΣ4Ω14-ΩΦ91 / 08.02.2023
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στην Τ.Κ. Ροπωτού».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 33/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1668/08-02-2023
6ΗΨΩΩ14-ΞΓ61 / 08.02.2023
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2021».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 31/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1670/08-02-2023
Ψ15ΕΩ14-ΑΟ81 / 08.02.2023
Έγκριση Φ.Α.Υ.& Σ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση και συντήρηση του κτιρίου των παλιών λουτρών Πιαλείας».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΥΓΕΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 30/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1671/08-02-2023
6ΙΦ4Ω14-ΞΦΔ1 / 08.02.2023
Έγκριση Φ.Α.Υ.& Σ.Α.Υ. του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΥΓΕΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 29/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1672/08-02-2023
6Χ54Ω14-Π621 / 08.02.2023
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δ. Πύλης (Δ.Ε. Πινδέων)».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 28/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1673/08-02-2023
Ψ6ΕΔΩ14-3ΨΒ1 / 08.02.2023
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών, κατασκευή Τεχνικών στη Δ.Ε. Αιθήκων».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 27/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1674/08-02-2023
ΨΝΠΗΩ14-ΒΜΧ1 / 08.02.2023
Ανακατάταξη – αποχαρακτηρισμός τμήματος της παλαιάς Ε.Ο. 30 στην Π.Ε. Τρικάλων εντός των ορίων του Δ. Πύλης από τον Ι/Κ Δροσερού έως το τέλος του οικισμού της Πύλης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 26/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1662/08-02-2023
6Λ7ΝΩ14-4ΑΜ1 / 08.02.2023
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής για την παραλαβή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής για το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1663/08-02-2023
1 44 45 46 47 48 50