03 Δεκ 2023 08:46
93ΥΨΩ14-ΛΡΣ1 / 08.02.2023
Έγκριση Κ.Α. για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα ΚΤΕΟ του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2023, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 9/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1655/08-02-2023
945ΚΩ14-3ΧΙ1 / 08.02.2023
Υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40%, από Μάρτιο έως και Δεκέμβριο έτους 2020 και του συνολικού μισθώματος, από Ιανουάριο έως και Μάιο έτους 2021, για τις επιχειρήσεις που έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1659/08-02-2023
937ΓΩ14-Ζ071 / 08.02.2023
Αποδοχή της χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για το «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού της Χώρας», με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 22/2023
Ψ14ΟΩ14-7Σ31 / 08.02.2023
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και του «Δικτύου Δήμων Περιοχής Πίνδου» για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Πύλης στην εκπόνηση των μελετών περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων ανάπλασης της παραποτάμιας περιοχής καθώς και έργων διευθέτησης του Πορταϊκού ποταμού (προστασία των πρανών και ενίσχυσης των αναχωμάτων).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 22/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1649/08-02-2023
9ΩΗΔΩ14-Λ2Δ1 / 08.02.2023
Έγκριση της αριθμ. 34/2022 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης σχετικά με την έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2022.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1602/08-02-2023
6ΞΓΖΩ14-Τ341 / 08.02.2023
Ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023, που αφορά τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1603/08-02-2023
9ΡΠ5Ω14-ΣΨΗ1 / 08.02.2023
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΗΚΗΣ του Δήμου Πύλης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1607
6ΗΜΙΩ14-ΧΟΞ1 / 08.02.2023
Έγκριση προϋπολογισμού Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1605/08-02-2023
Ψ8ΜΞΩ14-ΨΧΘ1 / 08.02.2023
Έγκριση τεχνικού προγράμματος Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 35/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1604/08-02-2023
60Φ0Ω14-ΟΟ51 / 08.02.2023
Kαθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 21/2023
9Η6ΜΩ14-7ΗΠ1 / 07.02.2023
Κατάρτιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023, που αφορά τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (ΟΚΠΑΔ) Δήμου Πύλης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 19
ΨΣΘΟΩ14-ΧΘΜ1 / 07.02.2023
Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023 που αφορά τον Δήμο Πύλης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1531/07-02-2023
1 40 41 42 43 44 45