13 Ιούλ 2024 02:01
6Β17Ω14-89Β1 / 25.08.2023
Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας δημοτικού οικοπέδου στην Κοινότητα Γαρδικίου (αίτηση Μπρουζούκη Χρήστου).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10352/25-08-2023
Ψ8Ρ1Ω14-ΓΩ01 / 24.08.2023
Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Αλπίνα» Κοινότητας Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 206/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10806/24-08-2023
97Η2Ω14-ΖΩ71 / 24.08.2023
Λήψη απόφασης σχετικά με την δήλωση αξίωσης ή μη δικαιώματος κάρπωσης του Δήμου Πύλης επί της έκτασης δασοτεμαχίου στη θέση «Σουρβιά» του Διακατεχόμενου Δάσους Τ.Κ. Ροπωτού Δήμου Πύλης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 213/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10799/24-08-2023
ΨΒΩΘΩ14-ΟΛ01 / 24.08.2023
Λήψη απόφασης σχετικά με την δήλωση αξίωσης ή μη δικαιώματος κάρπωσης του Δήμου Πύλης επί της έκτασης δασοτεμαχίου στη θέση «Καλή Μηλιά» του Διακατεχόμενου Δάσους Τ.Κ. Ροπωτού Δήμου Πύλης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 212/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10795/24-08-2023
6ΖΓΜΩ14-Ο3Δ1 / 24.08.2023
Λήψη απόφασης σχετικά με την δήλωση αξίωσης ή μη δικαιώματος κάρπωσης του Δήμου Πύλης επί της έκτασης δασοτεμαχίου στη θέση «Καλή Μηλιά» του Διακατεχόμενου Δάσους Τ.Κ. Ροπωτού Δήμου Πύλης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 211/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10793/24-08-2023
ΨΟΠΝΩ14-Χ381 / 24.08.2023
Διατύπωση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 30 MW της ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ Μ.Α.Ε., στις θέσεις «Αχλαδιάς-Κουκιά» της Δ.Ε. Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας, στην Π.Ε. Καρδίτσας και της Δ.Ε. Πύλης του Δήμου Πύλης στην Π.Ε. Τρικάλων».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 219/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10800/24-08-2023
ΨΖΟΧΩ14-26Ο1 / 24.08.2023
Έγκριση της αριθμ. 17/2023 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την 4η τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10791/24-08-2023
ΨΒΞΣΩ14-ΠΦ11 / 23.08.2023
Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, οικ. έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10766/23-08-2023
6ΝΟΟΩ14-ΧΤΧ1 / 23.08.2023
Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα, έτους 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 209/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10765/23-08-2023
ΨΔΖΦΩ14-ΓΥΞ1 / 23.08.2023
Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου Πύλης για το έτος 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 208/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10764/23-08-2023
6ΒΝ5Ω14-ΘΜ11 / 23.08.2023
6η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, οικονομικού έτους 2023.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 201
96ΩΣΩ14-Α8Λ1 / 23.08.2023
Αποδοχή επιχορήγησης για την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των εθνικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 200/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 200
1 11 12 13 14 15 51