22 Ιούν 2024 20:20
63ΤΕΩ14-ΠΚ81 / 02.11.2023
Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «ΚΕΝΤΡΟΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003261,προϋπολογισμού 107.976,00 €, και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 236/2023
9ΛΚΤΩ14-ΙΣ51 / 26.10.2023
Έγκριση των δικαιολογητικών δαπανών της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 229/2023
6Α4ΩΩ14-ΥΣΣ1 / 26.10.2023
Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΑΙΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 228/2023
ΨΙΘΣΩ14-2681 / 26.10.2023
Εγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για τη δράση «Εναλλακτική διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων – μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, ιματισμού, και υπόδησης στο Δήμο Πύλης»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 225/2023
96ΗΩΩ14-ΩΚΥ1 / 25.10.2023
Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Αλπίνα» Κοινότητας Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 222/2023
ΨΚΧ7Ω14-Μ5Γ1 / 25.10.2023
Έγκριση Πρακτικού ΙΙ του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δέσης»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 227/2023
Ω8ΛΒΩ14-ΙΛΥ1 / 25.10.2023
Εγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού Αξιολόγησης του σταδίου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής & Τεχνική Προσφορά» για την προμήθεια με Τίτλο : «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αυτόματου συστήματος απομακρυσμένων μετρήσεων υδρομετρητών και ελέγχου διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 226/2023
ΨΥΑΝΩ14-ΣΥΡ1 / 25.10.2023
Υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) στα πλαίσια της 75178/12-09-2023 (ΑΔΑ: Ρ1ΟΚ46ΜΤΛ6-ΞΛΖ) Πρόσκλησης του ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων»», Κωδικός Πρόσκλησης: Π86_22 ΦΚ_2, Α/Α ΟΠΣ: 7283 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (II)», του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ για την πράξη με τίτλο " Κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμύρας (Daniel) ΔΕΥΑ Πύλης " & Σύμφωνη γνώμη ότι ο Δήμος Πύλης αναλαμβάνει τα καθήκοντα υποβολής και διαχείρισης της πρότασης δυνάμει της Προγραμματικής Σύμβασης - Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης - Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή και κατάθεση του αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 223/2023
ΩΖΓΛΩ14-ΥΜ21 / 24.10.2023
Διατύπωση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ), ισχύος 1,36 MW, στη θέση «ρέμα ΚΑΚΟΡΕΜΑ» στην ΤΚ Νεραϊδοχωρίου του Δήμου Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 248/2024
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13994/24-10-2023
940ΩΩ14-ΟΒΝ1 / 20.10.2023
Διατύπωση γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, επί αιτήσεως για χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 42/2023
9ΥΘΦΩ14-4ΥΑ1 / 20.10.2023
1. Διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ), ισχύος 1,36 MW, στη θέση «ρέμα ΚΑΚΟΡΕΜΑ», στην ΤΚ Νεραϊδοχωρίου του Δήμου Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 41/2023
Ψ7Ζ5Ω14-Μ7Ζ1 / 06.10.2023
Έγκριση Υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης, για την πράξη με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ)» προϋπολογισμού 107.976,00 €, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, στα πλαίσια της αριθμ. πρωτ. 5912/18-09-2023 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ», με Κωδικό πρόσκλησης: 10, Α/Α ΟΠΣ 3835
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 221/2023
1 6 7 8 9 10 50