22 Ιούν 2024 17:59
94ΝΠΩ14-Ε6Ο1 / 29.09.2023
Περιορισμοί βοσκής πίνακα υλοτομίας τμήματος 1 Δημοτικού Δάσους Καλογήρων διαχ. έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 242/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12941/29-09-2023
6ΣΦΝΩ14-Ψ5Ο1 / 29.09.2023
9η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, οικονομικού έτους 2023.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 220
6ΜΚΜΩ14-6Φ91 / 29.09.2023
Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, οικ. έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12936/29-09-2023
ΨΧ15Ω14-ΚΔΒ1 / 29.09.2023
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την πράξη με τίτλο «Κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμύρας (Daniel) Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΥΓΕΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 243/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12926/29-09-2023
ΨΘ3ΘΩ14-32Π1 / 29.09.2023
Διατύπωση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 193,4 MW στις θέσεις «Αυγό» ισχύος 52 MW, «Κορυφή Καρατζιούνη» ισχύος 29,4 MW, «Νταλαμήτρου» ισχύος 8,4 MW, «Κορυφή Καυκιάς» ισχύος 28 MW, «Κορυφή Καυκιάς» ισχύος 29,4 MW, «Ψηλά Δένδρα» ισχύος 21 MW, «Μαυροβούνι» ισχύος 25,2 MW, Δημοτικών Ενοτήτων Πινδέων & Αργιθέας, Δήμων Πύλης & Αργιθέας, Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων και Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας και των συνοδών τους έργων εντός Δημοτικών Ενοτήτων Πινδέων, Αργιθέας, Πύλης και Μουζακίου, Δήμων Πύλης, Αργιθέας & Μουζακίου, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων & Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 241/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12913/29-09-2023
ΩΖ4ΝΩ14-Β2Μ1 / 28.09.2023
1. Διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 193,4 MW στις θέσεις «Αυγό» ισχύος 52 MW, «Κορυφή Καρατζιούνη» ισχύος 29,4 MW, «Νταλαμήτρου» ισχύος 8,4 MW, «Κορυφή Καυκιάς» ισχύος 28 MW, «Κορυφή Καυκιάς» ισχύος 29,4 MW, «Ψηλά Δένδρα» ισχύος 21 MW, «Μαυροβούνι» ισχύος 25,2 MW, Δημοτικών Ενοτήτων Πινδέων & Αργιθέας, Δήμων Πύλης & Αργιθέας, Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων και Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας και των συνοδών τους έργων εντός Δημοτικών Ενοτήτων Πινδέων, Αργιθέας, Πύλης & Μουζακίου, Δήμων Πύλης, Αργιθέας & Μουζακίου, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων & Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 40/2023
60ΡΠΩ14-ΝΛΖ1 / 28.09.2023
Έγκριση εκτάκτου χαρακτήρα συνεδρίασης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 39/2023
ΨΗ94Ω14-Δ711 / 27.09.2023
Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το ν.δ. 57/1973 και την αριθ. 33862/06-05-2019 κυα (Β΄ 1699) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με σκοπό τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 219/2023
Ψ1ΑΨΩ14-75Π1 / 25.09.2023
Έγκριση Υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης, για την πράξη με τίτλο: «Κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμύρας (Daniel) Δήμου Πύλης» προϋπολογισμού 1.000.000,00 €, στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (ΙΙ)», στα πλαίσια της αριθμ. πρωτ. 74010/08-09-2023 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με Κωδικό πρόσκλησης: Π86_22ΦΚ_2, Α/Α ΟΠΣ 7283, Έκδοση 3/0, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 218/2023
6ΖΡΣΩ14-ΧΣ01 / 25.09.2023
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 237/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12166/20-09-2023
6ΦΘΝΩ14-ΞΣΔ1 / 20.09.2023
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για λειτουργία πρόχειρης κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΑΛΕΙΑΣ του Δήμου Πύλης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12091
ΨΕΤ8Ω14-3ΩΡ1 / 18.09.2023
Κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 214/2023
1 7 8 9 10 11 50