25 Ιούν 2024 21:23

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ