29 Σεπ 2023 19:44

“Συνοπτική κατάσταση ψηφισθέντος προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2013 Δ. Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                               Πύλη  25 Φεβρουαρίου   2013

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                   Αρ. Πρωτ. – 4170-

     

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η   Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η   Ψ Η Φ Ι Σ Θ Ε Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ    Ε Σ Ο Δ Ω Ν – Ε Ξ Ο Δ Ω Ν

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ   Ε Τ Ο Υ Σ   2 0 1 3   Δ Η Μ Ο Υ   Π Υ Λ Η Σ

     

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του Ν. 3463/2006 , της παρ. του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 και της ΚΥΑ οικ.  47490/18-12-2012 περί  “Κατάρτισης προυπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους

2013″, καταρτίσθηκε η παρούσα συνοπτική οικονομική κατάσταση του προυπολογισμού οικονομικού

έτους 2013 η οποία εμφανίζεται ως εξής:

 
 
 

</tr>

Ομάδα

Ε Σ Ο Δ Α

Οικ. έτος 2013 Εγκριθέντα

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

5.122.966,60

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

7.647.149,35

2

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ  (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

69.000,00

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ

1.764.666,10

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

580.100,00

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

710.200,87

Γενικά Σύνολα Εσόδων:

15.894.082,92

     

Ομάδα

Ε Ξ Ο Δ Α

Οικ. έτος 2013 Εγκριθέντα

6

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

6.127.467,37

7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

3.930.011,26

8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.  ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ  & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

5.811.254,29

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

25.350,00

 

Γενικά Σύνολα Εξόδων:

15.894.082,92

     
 

                                           Ο Δήμαρχος Πύλης

     
     
     
     
 

                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ