29 Μάι 2024 18:28

«Πρόσκληση 9ης έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (11-06-2019 ώρα 12:00 μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Τρικάλων
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθμ.Πρωτ. 6945
Πύλη 07.06.2019

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε την 11η του μηνός  του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – Αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων».

2. Έγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τη μελέτη «Ειδικό Αναπτυξιακό Σχέδιο ευρύτερης περιοχής Μεσοχώρας με αξιοποίηση ταμιευτήρα του υδροηλεκτρικού έργου (ΥΔΕ) Μεσοχώρας».

3. Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ.Παλαιομοναστήρου».

4. Έγκριση τευχών δημοπράτησης – καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βλαταναίων στην Τ.Κ. Ελάτης».

5. Έγκριση τευχών δημοπράτησης – καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Μεταφορά νερού από γέφυρα ως Νερόμυλο στην Τ.Κ. Πύλης».

6. Έγκριση τευχών δημοπράτησης – καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και δεξαμενής στην Τ.Κ. Μεσοχώρας».

7. Σύσταση επιτροπής διεξαγωγής δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και βελτίωση υποδομών» .

8. Σύσταση επιτροπής διεξαγωγής δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων».

9. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση της προμήθειας «Ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων και ενός φορτοεκσκαφέα στο Δήμο Πύλης».

10. Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.

11. Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Δροσερού.

12. Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικής γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Δροσερού.

13. Έγκρισης έκδοσης εντάλματος λογιστικής τακτοποίησης λόγω κατάσχεσης ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Πύλης.

14. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την τοποθέτηση 1 στύλου ΦΟΠ και 1 ΦΣ στη Δ.Ε. Γόμφων και απαλλαγή υπολόγου.

15. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την τοποθέτηση 1 στύλου ΦΟΠ και 1 ΦΣ στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα και απαλλαγή υπολόγου.

16. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την τοποθέτηση 1 στύλου ΦΟΠ και 1 ΦΣ στην Τ.Κ. Φιλύρας και απαλλαγή υπολόγου.

17. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για νομική εκπροσώπηση του Δήμου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ