18 Ιούν 2024 11:54

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (22-01-2019 ώρα 12:00 μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ. 578

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 22α του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019,ημέρα Τρίτη και ώρα
12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρού στην Τ.Κ.Πηγής
2.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρού στην Τ.Κ.Γόμφων
3.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Αγ.Βησσαρίωνα
4.- Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία Κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Πηγής

5.- Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους
Τ.Κ.Μεσοχώρας.
6.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου
7.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου
8.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου
9.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου
10.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου
11.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου
12.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου
13.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου
14.-Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω μητρώου μελών επιτροπών διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών(Μη.Μ.Ε.Δ.) για το έτος 2019.
15.- Kατάρτιση Ολοκληρωμένου Προγράμματος 2019,που αφορά την ΔΕΥΑΠ και τον ΟΚΠΑΔ Πύλης
16.- Eγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου 2018 Δήμου Πύλης
17.- Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2019
18.-Εισήγηση για αναπροσαρμογή τέλους αμμοληψίας

Πύλη 17-1-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ