30 Σεπ 2023 00:26

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της 19ης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (04-12-2018 ώρα 12:00 μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.14434

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε την 4η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018,ημέρα Tρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.- Kαθορισμός όρων δημοπρασίας για την διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ.Μεσοχώρας.

2.
– Kαθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Γόμφων

3.
-Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Πηγής»

4.– Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Πιαλείας

5.- Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Εκδοση εντάλματος προπληρωμής

6.-Εισήγηση για λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών &Δανείων το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε.Γόμφων και Πύλης».

7.- Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2018

Πύλη 29-11-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ