18 Ιούν 2024 11:26

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (20-11-2018 ώρα 12:00μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ. 13664

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 20η του μηνός Noεμβρίου του έτους 2018,ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών-Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού προμήθειας ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων και ενός φορτοεκσκαφέα στο Δήμο Πύλης.

2.-Aνάκληση της αριθμ. 238/2018 απόφασης της Ο.Ε.- Εγκριση τευχών δημοπράτησης & καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο:Ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο ευρύτερης περιοχής Μεσοχώρας με αξιοποίηση ταμιευτήρα του υδροηλεκτρικού έργου (ΥΔΕ) Μεσοχώρα.

  1. 3. -Εγκριση τευχών ηλεκτρονικής δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου:«Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμιεταλλεύσεις του Δ.Πύλης»

4.- Εγκριση τευχών ηλεκτρονικής δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου:«Περιφράξεις πηγών,δεξαμενών και αντλιοστασίων της ΔΕΥΑ Πύλης.

5.- Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “Kατασκευή τροφοδοτικού αγωγού από Παλαιομονάστηρο ως υδατόπυργο Λυγαριάς.

6.-Εγκριση πρακτικού ΙΙ για το έργο ” Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στις Δ.Ε. Πινδέων,Μυροφύλλου,Νεραίδας»   

7.-Εγκριση πρακτικού ΙΙ για το έργο:«Επέκταση αποχετευτικού αγωγού ομβρίων στην Τ.Κ. Στουρναραίικα»

8.-Εγκριση απόφασης Δημάρχου για ανάθεση εργασιών

9.-Εγκριση απόφασης Δημάρχου για ανάθεση εργασιών

10.-Εγκριση απόφασης Δημάρχου για ανάθεση εργασιών

11.-Εγκριση απόφασης Δημάρχου για ανάθεση εργασιών

12.-Εγκριση απόφασης Δημάρχου για ανάθεση εργασιών

13.-Εγκριση απόφασης Δημάρχου για ανάθεση εργασιών

14.-Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Εκδοση εντάλματος προπληρωμής

15.-Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Εκδοση εντάλματος προπληρωμής

16.-Εγκριση απόφασης Δημάρχου(127/2018) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

17.-Εγκριση απόφασης Δημάρχου(128/2018) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

18.-Εγκριση απόφασης Δημάρχου(136/2018) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

19.-Εγκριση απόφασης Δημάρχου(143/2018) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

20.-Εγκριση απόφασης Δημάρχου(144/2018) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

21.-Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ασφαλίστρων οχήματος του Δήμου

22.– Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου

23.-Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή καρτών καυσαερίων) 

24.– Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ)

25.– Εγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή

26.- Eγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου 2018 Δήμου Πύλης

27- Προέλεγχος Απολογισμού-Ισολογισμού Οικονομικές Καταστάσεις οικ.έτους 2017

 

Πύλη 1511-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ