24 Ιούλ 2024 09:07

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (22-10-2018 ώρα 12:00μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ. 12194

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε την 22α του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018,ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.- Τροποποίηση της αριθμ. 85/2015 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Πιαλείας-Καθορισμός όρων δημοπρασίας

2.-Αποδοχή δωρέας μετοχών της ΠΑΔΥΘ Α.Ε.

3.-Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Εκδοση εντάλματος προπληρωμής

4.-Εγκριση τευχών δημοπράτησης για σύνταξη της μελέτης με τίτλο:Ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο ευρύτερης περιοχής Μεσοχώρας με αξιοποίηση ταμιευτήρα του υδροηλεκτρικού έργου (ΥΔΕ) Μεσοχώρας»

5.-Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών-Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης & όρων διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων,έτους 2018

6.– Εγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “Συντηρήσεις-κατασκευή Τεχνικών υποδομών Δήμου Πύλης».

7.– Εγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “Αίθουσα συνάθροισης κοινού στην Τ.Κ.Πηγής.

8.- Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή καρτών καυσαερίων οχημάτων του Δήμου

9 Εγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή

10.- Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2018

 

Πύλη 18-10-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ