20 Ιούλ 2024 23:13

«Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (27-09-2018 ώρα 13:00μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.10864

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018,ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Εισήγηση για Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2018 του Δήμου Πύλης.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τους πιο κάτω λόγους:
-Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 44485/06-08-2018 έγγραφο του Τμήματος Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ», το σύνολο των ΟΠΔ 2018 θα πρέπει να έχουν αναμορφωθεί και περιέλθει στο Παρατηρητήριο το αργότερο μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2018.

 

Πύλη 26-9-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ