19 Ιούν 2024 00:23

«Πρόσκληση 8ης έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (22-05-2019 ώρα 12:00 μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ. 6076

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 22α του μηνός Mαίου του έτους 2019,ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Oρισμός νέων ημερομηνιών υποβολής προσφορών και αποσφράγισης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου», λόγω τεχνικού προβλήματος του ΕΣΗΔΗΣ.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τους πιο κάτω λόγους:
Στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καταχωρήθηκε η κάτωθι ανακοίνωση:
Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 24/5/2019 από ώρα 8:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ. θα τεθούν εκτός λειτουργίας τα συστήματα ΕΣΗΔΗΣ(Αγαθά/Υπηρεσίες-Δημόσια Εργα) και ΚΗΜΔΗΣ,λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών σε αυτά.
Για το λόγο αυτό οι Αναθέτουσες Αρχές των διαγωνισμών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 24-5-2019 θα πρέπει να προβούν σε μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών των διαγωνισμών αυτών,καθώς και των λοιπών διαδικασιών που έπονται κατά την κρίση τους.
Επίσης,θα πρέπει να μεταθέσουν τις διαδικασίες αποσφράγισης προσφορών εφόσον αυτές έχουν καθορισθεί για την Παρασκευή 24-5-2019.

 

 

Πύλη 21-5-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ