23 Ιούν 2024 09:00

«Πρόσκληση 7ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (14-05-2019 ώρα 12:00 μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.5649

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε την 14η του μηνός Mαίου του έτους 2019,ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.– Εγκριση Πρακτικού δημοπρασίας διάθεσης λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ.Δέσης,έτους 2019.

2.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας ενοικίασης αγρού στην Τ.Κ.Μουριάς

3.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας ενοικίασης αγρού στην Τ.Κ.Δροσερού

4.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ.Δροσερού

5.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(52.2019) ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

6.- Εγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπρασίας για το έργο:

«Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος(κλάδου) Καλογήρων».

7.- Εγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπρασίας για το έργο: «Αντιμετώπιση ζημιών και βελτίωση υποδομών».

8.– Εγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών κτιρίων».

9.- Σύσταση επιτροπής διεξαγωγής δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:«Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ.Παλ/ρου».

10.– Σύσταση επιτροπής διεξαγωγής δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:«Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις».

11.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή ΚΤΕΟ)

 

  Πύλη 9-5-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ