18 Ιούν 2024 12:26

«Πρόσκληση 6ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (22-04-2019 ώρα 12:00 μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.4760

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 22α του μηνός Απριλίου του έτους 2019,ημέρα Δευτέρα και ώρα
12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο
Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Εισήγηση για λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για την εκτέλεση του έργου «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος(κλάδου) Καλογήρων».
2.- Eγκριση Πρακτικού Ι και ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της
μελέτης «Γεωλογική & Περιβαλλοντική Μελέτη Επέκτασης Οικισμού Αγ.Βησσαρίωνα».
3.- Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου
4.- Τροποποίηση της αριθμ. 19/2018 απόφασης της Ο.Ε. περί ορισμού δικηγόρου για
υπόθεση του Δήμου.
5.- Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2019

Πύλη 18-4-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ