24 Ιούλ 2024 08:59

«Πρόσκληση 6ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (19-05-2020 ώρα 10:00 π.μ.)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 15 Μαίου 2020
Αριθμ. πρωτ.5732

 

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Πύλης

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) β) του άρθρου 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», γ) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Α΄, αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 “Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19″
Σας καλούμε σε «δια περιφοράς» τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10.00 π.μ. και ώρα λήξης 12 μεσημβρινή, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2020.
2. Έγκριση σύναψης σύμβασης «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση – εξειδίκευση πίστωσης – ορισμός υπολόγου.
3. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) οχημάτων Δήμου και απαλλαγή υπολόγου.
4. Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την «Ανάπλαση της πλατείας Δημαρχείου στην Πύλη».
5. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και τοποθέτησης μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Φήκης – τεχνικών προδιαγραφών – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού.
6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Διευθέτηση κεντρικού Ρέματος οικισμού Πιαλείας» χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147Α/8-8-16).
7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Διευθέτηση κεντρικού Ρέματος οικισμού Φιλύρας» χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147Α/8-8-16).
8. Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας».
9. Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2020».
10. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση- κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Αιθήκων».
11. Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2020».
12. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Μουριάς.
13. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης.
14. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή προπονητικού κέντρου στη θέση Κορπ στο Τ.Δ. Βροντερού του Δήμου Πύλης».
15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων».
16. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή προπονητικού κέντρου στη θέση Κορπ στο Τ.Δ. Βροντερού του Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
17. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών στις Τ.Κ. Ελάτης, Νεραϊδοχωρίου και Βροντερού» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
18. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στις συγκοινωνιακές υποδομές του Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
19. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
20. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στην Τ.Κ. Ροπωτού» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
21. Έγκριση της αριθμ. 7/2020 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2019.
22. Έγκριση της αριθμ. 5/2020 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2019.
23. Ανάθεση σε δικηγόρο εξώδικου χειρισμού υπόθεσης του Δήμου.
24. Αποδοχή δωρεάς από κάτοικο του Δήμου Πύλης.

 

Πύλη 15-5-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ