29 Μάι 2024 14:08

«Πρόσκληση 5ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (08-04-2019 ώρα 12:00 μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.4132

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 8η του μηνός Απριλίου του έτους 2019,ημέρα Δευτέρα και ώρα
12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο
Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Kαθορισμός όρων δημοπρασίας για την διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους
Τ.Κ.Δέσης,έτους 2019
2.- Εγκριση Πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρού στην Τ.Κ.Λυγαριάς
3.-Εγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπρασίας για το έργο:
«Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις
Δ.Ε.Γόμφων & Πύλης»
4.- Eγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της
μελέτης «Ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο ευρύτερης περιοχής Μεσοχώρας με αξιοποίηση
ταμιευτήρα του υδροηλεκτρικού έργου (ΥΔΕ) Μεσοχώρας».
5.-Εγκριση Πρακτικού Ι και ΙΙ της Επιτροπής για τον διαγωνισμό «Προμήθεια ενός οχήματος Πολλαπλών χρήσεων και ενός Φορτοεκσκαφέα».
6.-Εγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικών κτιρίων».
7.- Εγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “Συντήρηση-Αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων».
8.- Εγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “Περιφράξεις Πηγών,Δεξαμενών και Αντλιοστασίων της ΔΕΥΑ Πύλης».
9.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου
10.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου
11.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(34.2019) ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου
12.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(36.2019) ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου
13.- Μη άσκηση ένδικων μέσων κατά διαταγής πληρωμής
14.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ)
15.- Eγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου 2019 Δήμου Πύλης

Πύλη 4-4-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ