29 Σεπ 2023 23:08

«Πρόσκληση 4ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (30-03-2020 ώρα 10:00 π.μ.)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 26 Μαρτίου 2020
Αριθμ. πρωτ.4024

 

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Πύλης

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) β) του άρθρου 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», γ) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Α΄, αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 “Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19″
Σας καλούμε σε «δια περιφοράς» τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 10.00 π.μ. και ώρα λήξης 12 μεσημβρινή, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2020.
2.- Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού τετράμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορονοϊού COVID – 19.
3.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρών στην Κοινότητα Φήκης.
4.- Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής.
5.- Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Λυγαριάς.
6.- Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Μουριάς.
7.- Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση-Κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε.Νεραίδας».
8.- Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2020».
9.- Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2020».
10.- Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση-κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε.Μυροφύλλου».
11.- Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση-κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε.Πινδέων».
12.- Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση-κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε.Αιθήκων».
13.- Ανάκληση της αριθμ. 15/2020 απόφασης της Ο.Ε.- Έγκριση τευχών δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Διαχειριστική Μελέτη Διακατεχόμενου Δάσους Ροπωτού – Κοινότητας Ροπωτού, Δήμου Πύλης».
14.- Eγκριση Πρακτικού ΙV της Επιτροπής Διαγωνισμού για την μελέτη «Γεωλογική Μελέτη Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Τ.Κ.Πύλης».
15.- Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ) – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020».
16.- Έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου: “ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΔΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΔΟΥ) ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ» .
17.- Έγκριση απόφασης Δημάρχου (36/2020) ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.
18.- Μη άσκηση ένδικων μέσων κατά διαταγής πληρωμής (Μπαμπαλιάρη Φωτεινή).
19.- Εγκριση αποφάσεων Δημάρχου για προμήθεια ειδών λόγω μέτρων προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού COVID-19».
20.- Αποδοχή δωρεάς νεφελοψεκαστή.
21.-Aναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2020».

 

Πύλη 26-3-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ