14 Απρ 2024 12:19

«Πρόσκληση 3ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (26-02-2019 ώρα 12:00 μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.2052

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 26η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019,ημέρα Tρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.- Εγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Αγ.Βησσαρίωνα

2.– Καθορισμός όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για δημιουργία Κέντρου Τουριστικής Προβολής Δήμου Πύλης

3.– Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Εκδοση εντάλματος προπληρωμής

4.– Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

5.– Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

6.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

7.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

8.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

9.– Ανάκληση της αριθμ.160/2018 απόφασης της Ο.Ε. περί ορισμού δικηγόρου

10.-Εγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “Αντιμετώπιση ζημιών και αποκατάσταση υποδομών Δήμου Πύλης».

11.-Ορισμός υπολόγου έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής(KTEO)

12.-Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πύλης έτους 2019

13.-Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2019

 

Πύλη 22-2-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ