03 Οκτ 2023 21:20

«Πρόσκληση 4ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (18-03-2019 ώρα 12:00 μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.3180

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 18η του μηνός Mαρτίου του έτους 2019,ημέρα Δευτέρα και ώρα
12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο
Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρού στην Τ.Κ.Λυγαριάς

2.-Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ- Έκδοση εντάλματος προπληρωμής

3.-Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ- Έκδοση εντάλματος προπληρωμής

4.-Εγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πύλης».

5.-Συγκρότηαη επιτροπής διενέργειας,αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2019.

6.-Σύσταση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου
ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη
αναδόχου εκπόνησης μελέτης.

7.-Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2019

 

Πύλη 14-3-2019

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ