26 Σεπ 2023 04:54

«Πρόσκληση 2ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (08-02-2019 ώρα 12:00 μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.1123

 

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 8η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019,ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην
Τ.Κ.Πηγής
2.- Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Εκδοση εντάλματος προπληρωμής
3.- Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Εκδοση εντάλματος προπληρωμής
4.- Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Εκδοση εντάλματος προπληρωμής
5.- Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Εκδοση εντάλματος προπληρωμής
6.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου
7.- Μη άσκηση ένδικων μέσων κατά διαταγής πληρωμής
8.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πάγια προκαταβολή
Τοπικών Κοινοτήτων έτους 2018)»
9.- Εγκριση Πρακτικού Ι και ΙΙ της Επιτροπής για τον διαγωνισμό «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων του Δήμου Πύλης και των Νομικών του Προσώπων»
10.- Εγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “Περιφράξεις
πηγών,δεξαμενών και αντλιοστασίων της ΔΕΥΑ Πύλης».
11.- Εγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “Ασφαλτοστρώσεις οδών
προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πύλης».
12.- Εγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “Κστασκευή προπονητικού
Κέντρου στη θέση Κορπ στο Τ.Δ.Βροντερού του Δήμου Πύλης».
13.- Εγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “Αντιμετώπιση ζημιών και
καταστροφών στις συγκοινωνιακές υποδομές του Δήμου Πύλης».
14.- Εγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “Αντιμετώπιση ζημιών και
καταστροφών στην Τ.Κ.Ροπωτού».
15.- Εγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “Κατασκευή αγωγού
ύδρευσης από γεώτρηση Παλαιομοναστήρου ως υδατόπυργο Λυγαριάς».
16.- Εγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “Αντιμετώπιση ζημιών από
θεομηνίες στις Δ.Ε.Πινδέων,Μυροφύλλου,Νεραίδας».
17.-Εγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπρασίας για το έργο:
«Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών κτιρίων»
18.-Εγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπρασίας για το έργο:
«Συντήρηση-Αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων»
19.-Εγκριση τευχών δημοπράτησης για το έργο: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων
Τ.Κ.Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας»

 

Πύλη 4-2-2019

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ