29 Μάι 2024 14:22

«Πρόσκληση 2ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (24-02-2020 ώρα 12:00 μ.μ.)»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Aριθμ. Πρωτ.2267

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 24η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020,ημέρα Δευτέρα και ώρα
12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο
Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου
75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου(δημοτικός ξενώνας)στην
Κοινότητα Παχτουρίου.
2.– Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου(κατάστημα) στην
Κοινότητα Αγίου Νικολάου.
3.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην
Κοινότητα Αγ.Βησσαρίωνα.
4.- Εγκριση των όρων διακήρυξης του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών
για την:«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».
5.- Συγκρότηση κριτικής επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών ενός
σταδίου με θέμα: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».
6.-Σύσταση επιτροπής διεξαγωγής δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση
του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων
Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας».
7.- Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης-εξέτασης ενστάσεων
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων με εκτιμώμενη αξία κάτω από
1.000.000,00 euro,χωρίς ΦΠΑ.
8.– Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων για το έτος 2020.
9.- Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.
10.– Μη άσκηση ένδικων μέσων κατά διαταγής πληρωμής
11.-Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της αριθμ. 9/2020 Μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου
Πύλης».
12.– Εγκριση Πρακτικού Ι & ΙΙ της Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του διαγωνισμού «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων του Δήμου
Πύλης και των Νομικών του Προσώπων.
13.- Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ασφαλίστρων
οχημάτων του Δήμου.
14.– Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2020 για τις Κοινότητες των
Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πύλης.
15.- Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών κτιρίων του Δήμου Πύλης».
16.- Εγκριση ΣΑΥ ΦΑΥ εργου “Μεταφορά νερού από τη γέφυρα ως νερόμυλο στην Τ.Κ.Πύλης» .
17.– Eγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντιμετώπιση
ζημιών και αποκατάσταση υποδομών Δήμου Πύλης».
18.– Eγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση-
αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων».
19.- Eγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις
οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πύλης».
20.– Eγκριση ειδικής διαταγής περικοπής αμοιβής αναδόχου λόγω μη ουσιωδών ελαττωμάτων που εντοπίστηκαν από έλεγχο του ΕΣΠΕΛ στο έργο:«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ.Νεραιδοχωρίου».
21.- Eγκριση απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων(ΟΚΠΑΔ)Δήμου Πύλης. «Αγιος Βησσαρίων» σχετικά με: «Ψήφιση Απολογισμού εσόδων-εξόδων Οικονομικού έτους 2019»
22.- Eγκριση απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων(ΟΚΠΑΔ)Δήμου Πύλης «Αγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προυπ/σμού ,οικ.έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ) έτους 2020 που αφορά τον Ο.Κ.Π.Α.Δ.
23.-Λήψη απόφασης περί:«Εγκρισης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2020 του Δήμου Πύλης».
24.- Eξειδίκευση πιστώσεων για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης.

 

Πύλη 20-2-2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ