29 Σεπ 2023 23:14

«Πρόσκληση 19ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (11-12-2019 ώρα 11:00 μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Aριθμ. Πρωτ. 14878

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 11η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019,ημέρα Τετάρτη και ώρα
11.00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο
Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου
75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης γεφυροπλάστιγγας στην
Κοινότητα Γόμφων
2.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για
λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Κοινότητα Γόμφων
3.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην
Κοινότητα Πηγής
4.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην
Κοινότητα Λυγαριάς
5.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην
Κοινότητα Φήκης
6.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην
Κοινότητα Αγ.Βησσαρίωνα
7.-Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:«Αντικατάσταση
εξωτερικού αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ.Γαρδικίου»
8.-Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:«Αντιμετώπιση
ζημιών και καταστροφών στην Τ.Κ.Ροπωτού»
9.-Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:«Αντιμετώπιση
ζημιών και καταστροφών στις συγκοινωνιακές υποδομές του Δήμου Πύλης»
10.- Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:«Υδρευση οικισμού
Αετού του Κ.Δ.Παχτουρίου»
11.- Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:«Εργα Αναπλάσεων
Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πύλης»
12. Eγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«Αποκαταστάσεις
Υποδομών Δήμου Πύλης».
13.-Αποδοχή δωρεάς ασφαλτόστρωσης αγροτικού δρόμου
14.- Εξειδίκευση πίστωσης-Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Εκδοση εντάλματος
προπληρωμής
15.- Εξειδίκευση πίστωσης-Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Εκδοση εντάλματος
Προπληρωμής
16.-Ορισμός υπολόγου έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής(KTEO)
17.-Ανάκληση της αριθμ. 55/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Ανάθεση
έργου στην ΔΕΔΔΗΕ-Εκδοση εντάλματος προπληρωμής» και απαλλαγή υπολόγου»
18.- Ανάκληση της αριθμ. 56/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Ανάθεση
έργου στην ΔΕΔΔΗΕ-Εκδοση εντάλματος προπληρωμής» και απαλλαγή υπολόγου»
19.- Eξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων
20.- Υπαγωγή οφειλετών του Δήμου στη ρύθμιση οφειλών του Ν.4611/2019
21.- Προέλεγχος Απολογισμού-Ισολογισμού Οικονομικές Καταστάσεις οικ. έτους 2018
22.- Σύνταξη σχεδίου προυπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Πύλης οικ.
έτους 2020

 

Πύλη 6-12-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ