29 Σεπ 2023 20:16

«Πρόσκληση 15ης Tακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (08-10-2020 και ώρα 12.00 μ.μ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΠΥΛΗΣ
Aριθμ. Πρωτ.12081

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 8η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020,ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με το άρθρο 10  της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Α’.αρ.Φύλλου 55/11-3-2020 (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του ΚορωνοιούCovid 19),και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ισχύει με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Τροποποίηση της αριθμ. 198/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με

καθορισμό όρων δημοπρασίας καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Αγ.Βησσαιρίωνα.

2.-Ανάκληση εντολής και πληρεξουσιότητας-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

3.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

4.-Εγκριση της αριθμ.136/2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση

του Δήμου-Ανάκληση της αριθμ.169/2019 απόφασης της Ο.Ε. περί ορισμού δικηγόρου για

υπόθεση του Δήμου

5.-Μη άσκηση ένδικων μέσων κατά διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Τρικάλων

6.-Εγκριση σύναψης σύμβασης:«Τοποθέτηση Φωτιστικών Σωμάτων»με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση-Εξειδίκευση πίστωσης-Ορισμός υπολόγου.

7.-Αποδοχή Δωρεάς Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»

8.-Εγκριση των δικαιολογητικών δαπανών της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των

Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης

9.-Σχετικά με αίτηση KOSTYTSVICTORIYA για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης

10.-Εγκριση Πρακτικού της Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της δημόσιας

σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «<Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου

Διευθέτηση κεντρικού ρέματος οικισμού Φιλύρας»

11.- Εγκριση Πρακτικού της Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της δημόσιας

σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «<Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου

Διευθέτηση κεντρικού ρέματος οικισμού Πιαλείας»

12.-Λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας ένστασης κατά του αποτελέσματος του

Πανελληνίου Ανοιχτού Διαγωνισμού ιδεών,ενόςσταδίου,με τίτλο:« Ανακατασκευή και

επέκταση του Δημαρχείου του Δήμου Πύλης»,που κατακυρώθηκε με την αριθμ. 210/2010

απόφαση της Ο.Ε.

13.-Εγκριση Πρακτικoύ ΙΙ για το έργο:Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας

14.-Εγκριση Πρακτικoύ ΙΙ για το έργο: Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και δεξαμενής στην Τ.Κ.Μεσοχώρας

15.- Eγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου:Aντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στις συγκοινωνιακές υποδομές του Δήμου Πύλης.

16.-Eγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Ανακατασκευή υδρομάστευσης οικισμού Αετού της Τ.Κ.Παχτουρίου»

17.- Eγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου:Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πύλης»

18.- Eγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Εργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πύλης».

19.-Eγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου:«Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΒλαταναίωνΤ.Κ.Ελάτης».

20-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και αποκατάσταση υποδομών Δήμου Πύλης»

21.- Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στην Τ.Κ.Ροπωτού»

Πύλη 2-10-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ