26 Σεπ 2023 06:23

«Πρόσκληση 14ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (26-08-2019 ώρα 12:00 μ.μ.)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 22 Αυγούστου 2019
Αριθμ. πρωτ. 10033

 

 

Προς

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Tακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλούμε την 26η του μηνός Αυγούστου του έτους 2019,ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα, στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση πρακτικού 3 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τη μελέτη «Ειδικό Αναπτυξιακό Σχέδιο ευρύτερης περιοχής Μεσοχώρας με αξιοποίηση ταμιευτήρα του υδροηλεκτρικού έργου (ΥΔΕ) Μεσοχώρας».
  2. Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ.Παλαιομοναστήρου».
  3. Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Γεωλογική μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλεως Τ.Κ. Πύλης».
  4. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) οχημάτων Δήμου Πύλης.
  5. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή Ασφαλίστρων Οχημάτων του Δήμου και απαλλαγή υπολόγου.
  6. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή Τελών Χρήσης Μηχανημάτων Έργου του Δήμου έτους 2019 και απαλλαγή υπολόγου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ