29 Σεπ 2023 23:58

«Πρόσκληση 14ης Tακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (14-09-2020 και ώρα 10.00 μ.μ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Πύλη, 9 Σεπτεμβρίου 2020
Αριθμ. πρωτ. 11055

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Μητσιάδη Δήμητρα
Τηλέφωνο : 2434350124
FAX : 2434350150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Πύλης

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87), β) του άρθρου 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», γ) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Α΄, αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 “Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19″ η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20, δ) των αριθμ. 18318/13-3-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),20930/40/31-3-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) και 33282/163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών,

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην «δια περιφοράς» τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 10.00 π.μ. και ώρα λήξης 12.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή γηπέδου Παλαιομοναστήρου Δήμου Πύλης».
 2. Εγκριση του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω ΚΗΣΚ και κατακύρωση της σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο: «Αναδάσωση στη θέση Βρύση Λούτσα του Δημοτικού δάσους Πιαλείας»
 3. Εγκριση Πρακτικoύ Ι για το έργο: «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε.Γόμφων,Πύλης και Πιαλείων
 4. Εγκριση πρακτικών της κριτικής επιτροπής του Πανελληνίου Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών,ενός σταδίου,με τίτλο  «Ανάπλαση της πλατείας Δημαρχείου στην Πύλη».
 5. Εγκριση πρακτικών της κριτικής επιτροπής του Πανελληνίου Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών,ενός σταδίου,με τίτλο  «Ανακατασκευή και επέκταση του Δημαρχείου του Δήμου Πύλης».
 6. Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(κατάστημα) τον οικισμό Νέα Πύλη του Δήμου Πύλης
 7. Ανάθεση εκτέλεσης έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Εξειδίκευση πίστωσης-Ορισμός υπολόγου
 8. Eγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ασφαλίστρων οχημάτων και Μηχανημάτων έργου του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου
 9. Eγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή τελών χρήσης Μηχανημάτων έργου του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου
 10. Εγκριση των δικαιολογητικών δαπάνων της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης
 11. Αποδοχή Γ’ κατανομής ΚΑΠ 2020 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων
 12. Αποδοχή επιχορήγησης ΟΤΑ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους.
 13. Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Β’ τριμήνου 2020 Δήμου Πύλης
 14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.
 15. Eγκριση της αριθμ.14/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΚΠΑΔ σχετικά με τροποποίηση προυπ/σμού.
 16. Λήψη απόφασης περί της έγκρισης έκδοσης εντάλματος λογιστικής τακτοποίησης λόγω κατάσχεσης ποσού σε Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Πύλης.

 Πύλη, 9-9-2020     

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ