30 Σεπ 2023 00:17

«Πρόσκληση 13ης Έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (21-08-2020 και ώρα 12.00 μ.μ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.10046

 

Προς

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε την 21η του μηνός Αυγούστου του έτους 2020,ημέρα Παρασκευή και ώρα
12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Α’.αρ.Φύλλου 55/11-3-2020 (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοιού Covid 19),και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ισχύει με τα
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021 στο Δήμο Πύλης.
2.- Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τους πιο κάτω λόγους:
-Για το 1ο θέμα σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΙΠΑ ΑΔ/Φ.2.9./70/ΟΙΚ.15048/29-7-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών η προθεσμία για την υποβολή των αιτημάτων λήγει την 21-8-2020.

-Για το 2ο θέμα έπειτα από την αυξημένη έξαρση των κρουσμάτων από COVID19 και χορήγησης ειδικής άδειας απουσίας σε υπαλλήλους που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου καθώς και σε υπαλλήλους οι οποίοι δεν ανήκουν οι ίδιοι σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, αλλά ανήκουν σε αυτές άτομα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος μετά των οποίων συνοικούν, καθώς και της υποχρεωτικής παραμονής εκτός υπηρεσίας των υπαλλήλων που επιστρέφουν από άδεια

 

Πύλη 20-8-2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ