24 Ιούλ 2024 08:23

«Πρόσκληση 12ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (26-07-2019 ώρα 12:00 μ.μ.)»

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 22 Ιουλίου 2019
Αριθμ. πρωτ. 8748

 

 

Προς

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε την 26η του μηνός Ιουλίου του έτους 2019,ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων».
  2. Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και βελτίωση υποδομών».
  3. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βλαταναίων Τ.Κ. Ελάτης».
  4. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Μεταφορά νερού από την γέφυρα ως νερόμυλο στην Τ.Κ. Πύλης».
  5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών νέου προσωρινού αναδόχου για το έργο «Συντήρηση – Αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ