25 Ιούν 2024 22:48

«Πρόσκληση 11ης έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (18-07-2019 ώρα 12:00 μ.μ.)»

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 17 Ιουλίου 2019
Αριθμ. πρωτ. 8629

 

 

Προς

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε την 18η του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2019.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή θα πρέπει να εισαχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου, ως έσοδο και έξοδο, το ποσό της προκαταβολής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που χορηγήθηκε στο Δήμο για την αντιμετώπιση επιτακτικών αναγκών του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ