23 Ιούν 2024 07:41

«Πρόσκληση 11ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (13-07-2020 και ώρα 12.00 μ.μ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Aριθμ. Πρωτ.8437

 

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 13η του μηνός Ioυλίου του έτους 2020,ημέρα Δευτέρα και ώρα
12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Α’.αρ.Φύλλου 55/11-3-2020 (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοιού Covid 19), και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ισχύει με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου(ξύλινο οίκημα)
στην Κοινότητα Περτουλίου.
2.- Επιλογή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης με τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής
Κλήρωσης
3.- Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του ΚΗΣΚ για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών, των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2020.
4.-Εγκριση Πρακτικoύ ΙΙ για το έργο: «Συντήρηση-Κατασκευή Τεχνικών Υποδομών στην
Δ.Ε.Αιθήκων».
5.-Εγκριση Πρακτικoύ ΙΙ για το έργο: «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων
Τ.Κ.Παλαιομοναστήρου & Πιαλείας».
6.- Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου:
«Αναπλάσεις στην Τ.Κ.Περτουλίου»
7.-Παράταση προθεσμίας υποβολής των προτάσεων για τον Ανοιχτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών,ενός σταδίου,με τίτλο:«Ανάπλαση της πλατείας Δημαρχείου στην Πύλη»
8.-Eγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών-Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού
προμήθειας ενός καινούριου απορριμματοφόρου τύπου πρέσας στο Δήμο Πύλης.
9.-Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ασφαλίστρων οχημάτων του Δήμου
10.-Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή παραβόλων ΚΤΕΟ οχημάτων του
Δήμου
11.-Eγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή
επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού και απαλλαγή υπολόγου
12.-Εγκριση των δικαιολογητικών δαπάνων της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης
13.-Eξειδίκευση πιστώσεων για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης.

 

Πύλη 9-7-2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ