22 Σεπ 2023 12:24

«Πρόσκληση 10ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (03-07-2019 ώρα 12:00 μ.μ.)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 28 Ιουνίου 2019
Αριθμ. πρωτ. 7856

 

 

Προς

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε την  3η του μηνός Ιουλίου του έτους 2019,ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γόμφων & Πύλης».
  2. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού προς ανάθεση για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για τη μελέτη «Γεωλογική & Περιβαλλοντική μελέτη επέκτασης οικισμού Αγ. Βησσαρίωνα».
  3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου Πύλης.
  4. Καθορισμός όρων διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην Τ.Κ. Πύλης
  5. Καθορισμός όρων διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Γαρδικίου.
  6. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου, οικ. έτους 2019.
  7. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου του Δήμου Πύλης.
  8. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ασφαλίστρων οχημάτων του Δήμου Πύλης.
  9. Έγκριση απόφασης Δημάρχου (84/2019) ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.
  10. Έγκριση απόφασης Δημάρχου (85/2019) ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ