21 Απρ 2024 10:27

“Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης του Δήμου”

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ 22/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης του Δήμου Πύλης

Στην Πύλη, σήμερα 11 Απριλίου του έτους 2011 και ώρα 19.00 μ.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 4994/7-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.

2.     Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2.

3.     Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

 

4.     Λέφας Παναγιώτης            »

 

5.     Μπαλατσούκας Στυλιανός- »

 

6.     Τσόβουλος Γεώργιος –       »

 

7.     Αναγνώστου Βασίλειος     »

 

8.     Κρούπης Κων/νος-             »

 

9.     Κοτρώνης Κων/νος           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι:

«Μέχρι την 28.2.2011 ολοκληρώνεται η απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου δήμου, καθώς και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων. Η διαδικασία, ο τρόπος και η αποτύπωση της απογραφής θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»

Κατ' εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ' αριθ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τεύχος Β') Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.

Με το άρθρο 4 της υπ' αριθ. ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τεύχος Β') απόφασης ορίζονται τα εξής:

«Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της έως την 28-2-2011 και παραδίδει αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο δήμαρχο και στον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου. Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής συγκαλεί την επιτροπή αμέσως και εντός της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία προθεσμίας. Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την καταχώριση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου, καθώς και για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης. Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου της έκθεσης απογραφής από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, συγκαλείται εντός 10 ημερών και όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2011, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δημοτικό συμβούλιο για να συζητήσει σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση την «Απογραφή περιουσίας Δήμου – Ισολογισμός Έναρξης 01-01-2011» και να αποφασίσει για την έγκριση αυτής. Στη συνεδρίαση αυτή καλείται ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής, που εξέδωσε το σχετικό πιστοποιητικό και η Επιτροπή Απογραφής, για να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες – διευκρινήσεις επί του θέματος αυτού.

Ο ισολογισμός έναρξης και η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του δήμου και δημοσιεύονται σε μία τοπική εφημερίδα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος».

Η Επιτροπή Απογραφής του Δήμου Πύλης η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ.12/2011 απόφαση Δημάρχου συνέταξε την από 28/2./2011 Έκθεση Απογραφής Έναρξης των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου δήμου, καθώς και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων.

Επειδή ο Δήμος Πύληε εφαρμόζει το κλαδικό λογιστικό σχέδιο παρίσταται ανάγκη ορισμού ορκωτού ελεγκτή- λογιστή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης του Δήμου Πύλης σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.

Προτείνω λοιπόν ορκωτός ελεγκτής – λογιστής του Δήμου Πύλης να οριστεί ο κ. Πρεβέντης Παναγιώτης του Βασ.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε

  • την παρ.7 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010
  • την υπ' αριθ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τεύχος Β') Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ
  • την από 28/2/2011 έκθεση απογραφής έναρξης της Επιτροπής Απογραφής
  • την ανάγκη ορισμού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή λόγω εφαρμογής του κλαδικού λογιστικού σχεδίου
  • την προσφορά της εταιρίας ορκωτών ελεγκτών

        Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1. Ορίζει ως ορκωτό ελεγκτή – λογιστή του Δήμου Πύλης τον κ.Πρεβέντη Παναγιώτη του Βασιλείου.-Α.Μ.ΣΟΛ-14501  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22/2011.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

 Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Λέφας Παναγιώτης

Αναγνώστου Βασίλειος

Κρούπης Κων/νος

Κοτρώνης Κων/νος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ