23 Φεβ 2024 03:33

“Oρισμός δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου”

                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ. Αποφ.: 31/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: “Oρισμός δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου”

Στην Πύλη, σήμερα 3 Μαΐου του έτους 2011 και ώρα 12.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 6483/28-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω oκτώ (8) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1. Λέφας Παναγιώτης

2.     Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2. 

3.     Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

 

4.     —————————-           »

 

5.     Μπαλατσούκας Στυλιανός- »

 

 

7.     Αναγνώστου Βασίλειος     »

 

8.     Κρούπης Κων/νος-             »

 

9.     Κοτρώνης Κων/νος           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Με την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η  Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της  πληρεξουσιότητάς του, σε όσους Δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία  αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα  δικαστήρια.

Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνον εφόσον δεν έχουν προσληφθεί  δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία.

Στο Δήμο μας έχουν προκύψει τα πιο κάτω θέματα:

1.Υπόθεση  αγωγής (125/2006) του Δημητρίου Κουτσιουμπέλα και της Χρυσάνθης Σκρέκα

ενώπιον του  Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων κατά της Διευρυμένης

Κοινότητας Νεράιδας.

2.-Υπόθεση  αγωγής (126/2006) του Ευαγγέλου Χονδρού ενώπιον του  Μονομελούς

Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων κατά της Διευρυμένης Κοινότητας Νεράιδας.

3.-Υπόθεση έφεσης του πρώην Δήμου Πιαλείων κατά του  Βασιλείου Ζορμπά και κατά της αριθμ.6/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρικάλων(διεκδίκηση εργολαβικής αμοιβής ποσού 8.617,00 euro από την εκτέλεση έργου ύδρευσης στην πρώην Κοινότητα Φήκης).

Για τις πιο πάνω υποθέσεις απαιτείται η πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και επειδή δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο, προτείνω την πρόσληψη  πληρεξουσίων δικηγόρων για τις ανωτέρω υποθέσεις.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

  • την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72  του Ν.3852/2010 και την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06.
  • το γεγονός ότι στο Δήμο δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία  αντιμισθία στο Δήμο.
  • τις παραγράφους 2 έως και 4 του άρθρου 7 του Ν. 2753/99 και την ισχύουσα ΚΥΑ κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ν. 2753/1999
  • τον Κώδικα περί Δικηγόρων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ -Ομόφωνα

1. Αναθέτει  τον δικαστικό χειρισμό των πιο κάτω υποθέσεων, στην δικηγόρο Ευαγγελία Δημ. Κουρεμένου-δικηγόρο Τρικάλων την οποία προσλαμβάνει ως πληρεξούσιο δικηγόρο των υποθέσεων, ήτοι:

α. Παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων κατά τη δικάσιμο της 6-5-2011 ή σε τυχόν άλλη μετά από αναβολή δίκη όπου συζητούνται:

-Υπόθεση  αγωγής (125/2006) του Δημητρίου Κουτσιουμπέλα και της Χρυσάνθης Σκρέκα για καταβολή επιδόματος ενώπιον του  Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων κατά της πρώην Διευρυμένης Κοινότητας Νεράιδας.

-Υπόθεση  αγωγής (126/2006) του Ευαγγέλου Χονδρού για καταβολή επιδόματος ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων κατά της πρώην Διευρυμένης Κοινότητας Νεράιδας.

Η αμοιβή του δικηγόρου για την πιο πάνω υπόθεση θα ανέλθει στο ποσό των 600,00 euro με ΦΠΑ.

-Ψηφίζει πίστωση 600,00 euro σε βάρος του ΚΑ 00-6111.001 του προυπ/σμού του Δήμου Πύλης οικ. έτους 2011 για την αμοιβή του δικηγόρου.

2. Αναθέτει  τον δικαστικό χειρισμό της πιο κάτω υπόθεσης, στον δικηγόρο Βασίλειο Παυλάκο-δικηγόρο Τρικάλων τον οποίο προσλαμβάνει ως πληρεξούσιο δικηγόρο της υπόθεσης, ήτοι:

α. Παράσταση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων κατά τη δικάσιμο της 16-5-2011 ή σε τυχόν άλλη μετά από αναβολή δίκη όπου συζητούνται:

-η από 8-4-2010 έφεση του πρώην Δήμου Πιαλείων κατά του Βασιλείου Ζορμπά και της αριθμ.6/2010 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρικάλων(διεκδίκηση εργολαβικής αμοιβής ποσού 8.617,00 euro από την εκτέλεση έργου ύδρευσης στην πρώην Κοινότητα Φήκης).

Β. Η αμοιβή του δικηγόρου για την πιο πάνω υπόθεση θα ανέλθει στο ποσό των 319,23 euro με ΦΠΑ.

-Ψηφίζει πίστωση 319,23 euro σε βάρος του ΚΑ 00-6111.001 του προυπ/σμού του Δήμου Πύλης οικ. έτους 2011 για την αμοιβή του δικηγόρου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 31/2011.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Αναγνώστου Βασίλειος

Κρούπης Κων/νος

Κοτρώνης Κων/νος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ