16 Απρ 2024 14:53

“Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση Δημοτικής Ενότητας Νεράιδας”

                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ 23/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση Δημοτικής Ενότητας Νεράιδας

Στην Πύλη, σήμερα 11 Απριλίου του έτους 2011 και ώρα 19.00 μ.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 4994/7-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.

2.     Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2. 

3.     Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

 

4.     Λέφας Παναγιώτης            »

 

5.     Μπαλατσούκας Στυλιανός- »

 

6.     Τσόβουλος Γεώργιος –       »

 

7.     Αναγνώστου Βασίλειος     »

 

8.     Κρούπης Κων/νος-             »

 

9.     Κοτρώνης Κων/νος           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Με την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η  Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της  πληρεξουσιότητάς του, σε όσους Δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία  αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα  δικαστήρια.

Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνον εφόσον δεν έχουν

προσληφθεί  δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία.

Στο Δήμο μας έχουν προκύψει τα πιο κάτω θέματα:

1.Υπόθεση  άσκησης ασφαλιστικών μέτρων της πρώην Διευρυμένης Κοινότητας Νεςραίδας

κατά του Κων./νου Γεροχρήστου για παράνομη περίφραξη κοινοτικού δρόμου στο Κοιν.Διαμέρισμα Παχτουρίου.

Γιια την πιο πάνω υπόθεσης απαιτείται η πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και επειδή δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία  αντιμισθία στο Δήμο, προτείνω την πρόσληψη ως πληρεξούσιου δικηγόρου για την ανωτέρω υπόθεση τον Μιζάκη Γεώργιο-Δικηγόρο Τρικάλων.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

  • την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72  του Ν.3852/2010 και την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06.
  • το γεγονός ότι στο Δήμο δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία  αντιμισθία στο Δήμο.
  • τις παραγράφους 2 έως και 4 του άρθρου 7 του Ν. 2753/99 και την ισχύουσα ΚΥΑ κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ν. 2753/1999
  • τον Κώδικα περί Δικηγόρων

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – Ομόφωνα

 

Α. Αναθέτει  τον δικαστικό χειρισμό της πιο κάτω υπόθεσης, στο δικηγόρο Γεώργιο Μιζάκη τον οποίο προσλαμβάνει ως πληρεξούσιο δικηγόρο της υπόθεσης,ήτοι:

1.Παράσταση ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας κατά την δικάσιμο της 12-4-2011 ή σε τυχόν άλλη μετά από αναβολή δίκη όπου συζητούνται οι:

-από 4-4-2011 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας για την διόρθωση της αριθμ. 2/2011 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων .

-από 1-4-2011 αίτηση ανακλήσεως αποφάσεως του Κων/νου Γεροχρήστου κατά του Δήμου Πύλης Τρικάλων επί αποφάσεως που εκδόθηκε συνεπεία ασκήσεων ασφαλιστκών μέτρων της πρώην Διευρυμένης Κοινότητας Νεραίδας κατά του Κων/νου Γεροχρήστου και επί των οποίων εκδόθηκε η αριθμ. 2/2011 απόφαση του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας.

Β. Η αμοιβή του δικηγόρου για την πιο πάνω υπόθεση θα ανέλθει στο ποσό των 1.000,00  euro με ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 23/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Λέφας Παναγιώτης

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Αναγνώστου Βασίλειος

Κρούπης Κων/νος

Κοτρώνης Κων/νος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ