23 Ιούν 2024 08:10

“Υποβολή αίτησης από το Δήμο Πύλης για χρηματοδότηση”

Ο Δήμος Πύλης υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Δασοτεχνική διευθέτηση κεντρικής κοίτης και 4ου κλάδου συμβάλλοντα Νέας Πεύκης, χειμάρρου Βαθυρρεμιώτη, του Άνω Ρου Αχελώου», ύστερα από την πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής – Ανταγωνιστικότητα – Μονάδα Β3 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013», στο πλαίσιο του μέτρου 321 «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 615.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης).

Σκοπός της δασοτεχνικής διευθέτησης είναι κυρίως η προστασία γεωργικών – κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και του οικισμού της Ν. Πεύκης από φαινόμενα υπερχείλισης του ποταμού και του χειμάρρου καθώς και από φαινόμενα διαβρώσεων και γεωλισθήσεων. Η προστασία θα επιτευχθεί με την εκτέλεση συνδυαστικά φυτοκομικών και δομικών εργασιών στη λεκάνη απορροής του προαναφερόμενου συμβάλλοντος.

Το συγκεκριμένο έργο θα βελτιώσει τόσο τις συνθήκες εργασίας του αγροτικού πληθυσμού όσο και την ποιότητα της ζωής του τοπικού πληθυσμού γενικότερα.