02 Μαρ 2024 09:53

“Ένταξη του έργου Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη της Τ.Κ. Βαθυρρεύματος"

Ένταξη του έργου «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση ¨ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ¨ της Τ.Κ. Βαθυρρεύματος Δήμου Πύλης»

Προϋπολογισμός 380.000€

Ο Δήμος Πύλης έλαβε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής την απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση ¨ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ¨ της Τ.Κ. Βαθυρρεύματος Δήμου Πύλης».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 380.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαΐκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η πράξη εντάσσεται στο Μέτρο 226 «Αποκατάσταση Δασοκομικού Δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης», Δράση 2 «Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων πλημμυρών» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Κουφογάζος αναφέρει ότι: «τα έντονα χειμαρρικά φαινόμενα που αναπτύσσονται στο συγκεκριμένο τμήμα του συμβάλλοντα ¨ΒΑΘΥΡΕΜΙΩΤΗ¨  και οι συνεχείς ολισθήσεις και γεωκατακρημνίσεις επιβάλλουν την όσο το δυνατό μεγαλύτερη προστασία της περιοχής μέσω ενός συστήματος ελέγχου και αποτροπής της διακίνησης φερτών υλικών και των λοιπών χειμαρρικών φαινομένων. Έτσι, θα επιτευχθεί η προστασία, η αποκατάσταση και η βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής».