19 Μάι 2024 22:52

“Έγγραφο του Δήμου Πύλης προς το Ι.Γ.Μ.Ε. για τα κατολισθητικά φαινόμενα του δ.δ. Ροπωτού”

Ο Δήμος Πύλης υπέβαλλε στο Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών κυρωμένο απόσπασμα του τέταρτου (4ου) πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης της 19ης Μαρτίου 2010 όπου είναι καταχωρημένη η υπ' αρίθμ. 55/2010 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Επί διεξαγωγής έρευνας – εκπόνηση μελέτης για κατολισθητικά φαινόμενα Ροπωτού».

Με την ενέργειά του αυτή ο Δήμος Πύλης ζητά από το Ι.Γ.Μ.Ε. να του αποστείλει το κοστολόγιο για την διεξαγωγή έρευνας – εκπόνηση μελέτης, σύμφωνα με τα τωρινά γεγονότα και το χρονοδιάγραμμα της μελέτης που αφορά την αποστράγγιση και την σταθεροποίηση της περιοχής του κεντρικού οικισμού του δ.δ. Ροπωτού του Δήμου Πύλης.