24 Ιούλ 2024 08:45

“Έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτ/σης στο Δήμο Πύλης για παροχή κοινωνικής προστασίας”

Απεστάλη από τη Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων στο Δήμο Πύλης το παρακάτω έγγραφο:

Θέμα: Κατολισθητικά φαινόμενα δ.δ. Ροποτού – Παροχή κοινωνικής προστασίας.

Σχετ: Αριθ. Π2/οικ.2673/2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Ύστερα από τα κατολισθητικά φαινόμενα που εσημειώθησαν τελευταία στο δ.δ Ροποτού του Δήμου σας παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε τους κατοίκους του ως άνω δημοτικού διαμερίσματος, των οποίων οι οικίες επλήγησαν από τα αναφερόμενα κατολισθητικά φαινόμενα, να υποβάλουν σχετική αίτηση, με τα αναφερόμενα κατωτέρω δικαιολογητικά, προκειμένου να προχωρήσουμε άμεσα στην εξέτασή των, σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική. Απαραίτητος προϋπόθεση ένταξης στο ως άνω πρόγραμμα είναι η πληγείσα κατοικία να ήταν η κύρια κατοικία του αιτούντος.

Οι αιτήσεις παρακαλούμε να υποβληθούν, το συντομότερο δυνατόν, το αργότερο δε μέχρι 31-3-2010, θα συνοδεύονται δε από τα κάτωθι δικαιολογητικά.

  • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την οικεία εφορία, όπου θα δηλώνει ότι δεν υπόκειται σε υποχρέωση φορολογικής δήλωσης.
  • Αντίγραφο Εντύπου Ε9.
  • Αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ).
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, με βάση τη μόνιμη και όχι εποχική ή περιοδική συνοίκηση των μελών της.