23 Απρ 2024 11:56

“Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                           Αριθ. Αποφ.: 1/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 1/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

 

ΘΕΜΑ: “Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής”

Στην Πύλη, σήμερα 25 Ιανουαρίου του έτους 2011 και ώρα 13.00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 789/21-1-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     Κουφογάζος Κων/νος – Πρόεδρος

 

2.     Κουτσονάσιος Ιωάννης – Μέλος

 

3.     Λαμπρογεώργιος Ηλίας –     »

 

4.     Λέφας Παναγιώτης     –       »

 

5.     Μπαλατσούκας Στυλιανός – »

 

6.     Τσόβουλος Γεώργιος –       »

 

7.     Αναγνώστου Βασίλειος –     »

 

8.     Κρούπης Κων/νος –             »

 

9.     Κοτρώνης Κων/νος –           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα, υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Με την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι τα μέλη της οικονομικής επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους της μειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα.

Από τη μειοψηφία έθεσε υποψηφιότητα για τη θέση του Αντιπρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής ο κ. Κρούπης Κων/νος.

Έπειτα από την διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως εξής:

Κρούπης Κων/νος του Χ. (σύμβουλος μειοψηφίας) έλαβε εννέα (9) ψήφους.

Για τη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκε ο ΚΡΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡ.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά για την εκλογή του παραπάνω υποψηφίου στη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

§  την εισήγηση του προέδρου,

§  την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10

§ τις υποψηφιότητες, έτσι όπως ορίστηκαν από το σύνολο της μειοψηφίας,

§  την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

Εκλέγει αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής τον ΚΡΟΥΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ  ο οποίος συγκέντρωσε εννέα (9) ψήφους.

Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ημερών από την εκλογή στον Ελεγκτή Νομιμότητας ,ο οποίος αυτεπαγγέλτως  ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2011.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Λέφας Παναγιώτης

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Αναγνώστου Βασίλειος

Κρούπης Κων/νος

Κοτρώνης Κων/νος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ