24 Φεβ 2024 15:56

“Έγκριση Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης της Δ.Ε. Γόμφων Δ. Πύλης”

Εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κ. Καλλιόπη Γερακούδη, το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων,  του Δήμου Πύλης, Ν. Τρικάλων.

Αντικείμενο του ΣΧΟΟΑΠ είναι ο σχεδιασμός της χωρικής και οικιστικής οργάνωσης του συνόλου της έκτασης της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων και ο καθορισμός των μεγεθών οικιστικής ανάπτυξης, καθώς και των κατευθύνσεων πολεοδομικής οργάνωσης, βάσει των τοπικών αναγκών, των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της φυσικής και γεωλογικής καταλληλότητας των επί μέρους περιοχών.

Το ΣΧΟΟΑΠ αποσκοπεί στον καθορισμό των κατευθυντήριων αρχών του πολεοδομικού σχεδιασμού για την βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη και χωρική οργάνωση της Δημοτικής Ενότητας, σε σχέση  με το ευρύτερο περιβάλλον .

Ειδικότερα κατατείνει:

 • Στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων.
 • Στην ισόρροπη και αλληλοστηριζόμενη ανάπτυξη αστικού, περιαστικού και αγροτικού χώρου.
 • Στη λειτουργικότητα της χωρικής συσχέτισης παραγωγικών ζωνών και ζωνών κατοικίας, με βάση τις ανάγκες καθημερινής μετακίνησης, εργασίας και κατοικίας.
 • Στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής αρχιτεκτονικής, ιστορικής κληρονομιάς.
 • Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και στην ύπαιθρο.
 • Στην διασφάλιση της οικιστικής οργάνωσης των οικισμών με τον επιθυμητό συσχετισμό των οικιστικών παραμέτρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακοπή της άναρχης δόμησης, με τον καθορισμό κριτηρίων ανάπτυξης που συντείνουν στη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία των οικιστικών επεκτάσεων.
 • Στην αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και ιδίως των υποβαθμισμένων περιοχών, με την εξασφάλιση του αναγκαίου κοινωνικού εξοπλισμού, της τεχνικής υποδομής και τον έλεγχο χρήσεων σύμφωνα με πολεοδομικά σταθερότυπα .
 • Επίσης δίνεται η δυνατότητα να τεθούν αναπτυξιακοί και περιβαλλοντικοί στόχοι στο συγκεκριμένο επίπεδο σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπ' όψη και ενσωματώνοντας τους αντίστοιχους στόχους των ανωτέρων επιπέδων και προβλέποντας την εξειδίκευσή τους σε κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού.

Το δομικό σχέδιο χωρικής οργάνωσης της Δ. Ε. Γόμφων περιλαμβάνει τις βασικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης του αστικού , περιαστικού και αγροτικού χώρου όπως αυτές τίθενται από τις ισχύουσες διατάξεις οι οποίες είναι:

 • Η κάλυψη των αναγκών κύριας κατοικίας πρώτα στις υπάρχουσες ήδη θεσμοθετημένες οικιστικές περιοχές και κατά δεύτερο λόγο με λελογισμένες οικιστικές επεκτάσεις
 • Η διασφάλιση , προστασία και αξιοποίηση των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών καθώς και των περιοχών ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στα όρια του Δήμου και η δημιουργία ενιαίων δικτύων πολιτιστικών διαδρομών και φυσικού περιβάλλοντος κατά ενότητες και σε σχέση με τους αντίστοιχους πόρους πολιτιστικούς , περιβαλλοντικούς της ευρύτερης περιοχής.
 • Η οργάνωση και ανάδειξη υποδοχέων για εγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων.
 • Η διασφάλιση της γεωργικής γης ως παραγωγικού πόρου.
 • Ο στόχος να προστατευτούν και να μείνουν εκτός οικιστικής ανάπτυξης

□  Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις

□ Οι περιοχές όπου περιλαμβάνονται στοιχεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος (αρχαιολογικοί χώροι, βυζαντινά μνημεία κλπ.)

□  Οι περιοχές ή θέσεις φυσικού κάλλους ή ενδιαφέροντος ( λόφοι, υγροβιότοποι κλπ.)

□  Οι ζώνες γύρω από τα ποτάμια και τα ρέματα.

Όσον αφορά την οικιστική ανάπτυξη επιδιώχθηκε η κατά το δυνατόν περιμετρική ανάπτυξη των οικιστικών υποδοχέων , έτσι ώστε να διατηρηθούν οι υπάρχοντες βασικοί πυρήνες οικιστικού χώρου, η φυσιογνωμία της περιοχής και να παραμείνει ελεύθερη η μέγιστη δυνατή επιφάνεια φυσικού τοπίου. Με το σκεπτικό αυτό σχεδιάσθηκαν οι απαιτούμενες επεκτάσεις των οικισμών( Λυγαριά , Μουριά ,  Παλαιομονάστηρο και Πηγή) , ώστε να εξασφαλισθούν εκτάσεις απαραίτητες για κοινωνικό εξοπλισμό και κοινωνικές υποδομές.