26 Σεπ 2023 06:25

“Διαχειριστική Επάρκεια Δήμου Πύλης”

Διαχειριστική επάρκεια τύπου Α, Β και Γ απέκτησε ο Δήμος Πύλης έπειτα από την υποβολή σχετικού φακέλου στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας και επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26-09-2011 από την αρμόδια Υπηρεσία.

Ο Δήμος Πύλης ικανοποιεί ως δικαιούχος τις απαιτήσεις διαχειριστικής επάρκειας για την περίοδο 2007-2013 για την εκτέλεση έργων με τεχνικό αντικείμενο (δημόσια έργα υποδομής), καθώς και των τεχνικών μελετών τους (Επιβεβαίωση Τύπου Α), την εκτέλεση έργων χωρίς τεχνικό αντικείμενο-υπηρεσίες και προμήθειες- (Επιβεβαίωση Τύπου Β) και για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο που υλοποιούνται με ίδια μέσα οι οποίες δύναται να περιλαμβάνουν επί μέρους δημόσιες συμβάσεις μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προϋπολογισμού (Επιβεβαίωση Τύπου Γ).

Ο Δήμος Πύλης εφαρμόζει με επιτυχία Σύστημα Διαχείρισης με τεκμηριωμένες (γραπτές) διαδικασίες για:

α.   Τον Προγραμματισμό Έργων – Ενεργειών

β.   Τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και Ωρίμανση των Έργων

γ.   Τη Διενέργεια Διαγωνισμών & Ανάθεση Συμβάσεων

δ.   Την Παρακολούθηση και Πιστοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου των Έργων

ε.   Την Οικονομική Διαχείριση των Έργων

στ. Την Παρακολούθηση & Τήρηση της Ισχύουσας Νομοθεσίας

Παράλληλα, πληρoί τα απαιτούμενα κριτήρια της υλικοτεχνικής υποδομής για τη διασφάλιση επαρκούς λειτουργικότητας και ασφαλούς αποθήκευσης – διαχείρισης πληροφοριών και αρχείων.

Η Επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας αποτελεί πολύτιμο εργαλείο αφού είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου ο Δήμος να είναι δικαιούχος σχεδιασμού και υλοποίησης έργων για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013.