19 Ιούν 2024 01:39

Απόφαση πρόσληψης για την εκτέλεση του έργου “Αισθητική Ανάπλαση Νεκροταφείων Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Πύλη   10 /5/2011
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                            Αριθ. Πρωτ. 7810
                                                                                   Αριθ. Απόφασης:-66-
Ταχ.Δ/νση:
Ηρώων 1940-1

Τηλ.: 2431352128

Fax:  2434350150

Τ.Κ. 42032

Ε-mail:dpilis@otenet.gr                                                                    

                                                      

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΠΥΛΗΣ

Έχοντας υπ' όψη:

Το άρθρο 6 του Ν. 2527/97 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

Το άρθρο 10 του Ν. 3812/2009

Το άρθρο 86 του Ν. 3463/2006

Το  άρθρο 21 του ν. 2190/1994

Την αριθμ. 18968/12-4-2010 απόφαση του Υπουργείου Εσ/κών, Τμήματος Προσωπικού ΟΤΑ περί έγκρισης  συμβάσεων μίσθωσης έργου

Την αριθμ. 159/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης για τον καθορισμό ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου

Την αριθμ.πρωτ.13511/197093/30-12-2010 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία δόθηκε η προβλεπόμενη έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου τριών (3) ατόμων.

Την αριθ. 917/25-1-2011 ΣΜΕ 1/2011 προκήρυξη του Δήμου για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου και τους σχετικούς πίνακες [(α) ονομαστικές καταστάσεις όλων των υποψηφίων που υπέβαλλαν αίτηση ανά κωδικό (κωδικός απασχόλησης 101 και 102), β) πίνακες κατάταξης ανά κωδικό (κωδικός απασχόλησης 101 και 102), γ) πίνακα επιλογής υποψηφίων  (κωδικός απασχόλησης 101 και 102) ], που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή που συστάθηκε με την αριθ, 48/6-4-2011 Απόφαση του Δημάρχου.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την πρόσληψη των κάτωθι υποψηφίων που προτάσσονται στους πίνακες κατάταξης, για την εκτέλεση του έργου «Αισθητική ανάπλαση νεκροταφείων Δήμου Πύλης» διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.

α/α

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Α.Δ.Τ.

Είδος της παρεχόμενης εργασίας

1

Καραμπέρης

Γεώργιος

Αγαθοκλής

Τ474137

Εργάτης πρασίνου

2

Καραμάνος

Θωμάς

Δανιήλ

Ξ325626

Εργάτης πρασίνου

3

Ντούβλης

Γεώργιος

Δημήτριος

ΑΖ270880

Εργάτης νεκροταφείου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κων/νος Κουφογάζος

 

KOIN.

1.-Υποψήφιους (όπως φαίνονται στον πίνακα)